Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

19 april

Plats: Utbildningen genomförs på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W

Kursen syftar till att fördjupa psykologers kunskaper kring suicid som fenomen samt psykologers färdigheter i att bedöma och behandla suicidalt beteende.

Kursen är på avancerad nivå och har sin utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori, i aktuell forskning och teori kring suicidalitet och suicidprevention, kliniska riktlinjer för behandling som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ett etiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer psykologen att bättre kunna värdera suicidrisk, ha en bättre förståelse för vad som kan utlösa och vidmakthålla suicidalt beteende, samt med utgångspunkt i psykologisk teori och forskning samt individens unika situation, önskemål och förutsättningar bättre kunna rikta sin behandling mot vad som är funktionellt på lång sikt för de patienter denne möter i sin verksamhet. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska utbildningsmoment i syfte att fördjupa och förfina inlärningen hos deltagande psykologer, och kommer att belysa suicidalt beteende från flera olika perspektiv; det egna, patientens, arbetsorganisationens, omvärldens samt det juridiska. Efter kursen kommer psykologen att bättre kunna bidra till att bredda och förbättra vården för patienter med suicidalt beteende, vare sig det gäller på organisatorisk eller enskild nivå. Utbildningsform Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av de teoretiska momenten med den kliniska tillämpningen betonas under hela utbildningen. Tillämpningsmomenten förutsätter att den studerande aktuellt befinner sig i en klinisk verksamhet då flera av de examinerande momenten rör en applicering av kunskaper och färdigheter på kliniska fall och organisatoriska riktlinjer och rutiner. Kursupplägg Kursen omfattar fem heldagar och eget arbete mellan träffarna.

Dag 1: Bedömning och bemötande – suicidalitet och suicidrisk

Dag 2: Beteendeanalys och ACT i förhållande till suicidalitet

Dag 3: Behandling av suicidalt beteende – grunden

Dag 4: Behandling av suicidalt beteende – klinisk tillämpning i kritiska situationer

Dag 5: Examination och seminarium utifrån studenternas hemtentamina Hemuppgifter lämnas ut i samband med utbildningsdagarna och följs upp vid nästföljande tillfälle.

maj
24

24 maj

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
maj
25

25 maj

EMOTIONSFOKUSERAD TERAPI - Grundutbildning Level 1-3; motsvarande 2 specialistkurser

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
25

25 maj

Emotionsfokuserad Terapi – Level 1

Valfritt digitalt eller på plats i Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
jun
07

07 juni

Specialistkurs Handledning utifrån beteendeanalys

Ht 21: Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen