Personlig studieplan

Kartlägg din nuvarande kompetens

Reflektera över vilken samlad kompetens du redan uppnått genom yrkeserfarenhet och fortbildning. Tänk igenom hur du uppnått din kompetens och på vilket sätt du utvecklat olika kunskaper och färdigheter. Kanske har du redan en idé om hur just du bäst lär dig och utvecklas.

Detta är inget du behöver redovisa i din utbildningsplan, utan ska betraktas som vägledande underlag vid val av metod och tillvägagångssätt för din specialisering. Du behöver dock hålla dig inom specialistutbildningens givna ramar. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en befintlig specialist inom inriktningen eller i annat fall en erfaren psykolog verksam inom området.

Välj specialitet

Grunden i specialistutbildningen är samspelet mellan yrkesverksamhet som psykolog och teoretisk fördjupning. Arbetet/arbetsuppgifterna/verksamhetsfältet ska vara vägledande för val av område och inriktning. Vi rekommenderar att man tar kontakt med en specialist inom inriktningen för att få hjälp med studierådgivning. De som är verksamma inom fältet är mest lämpade att göra relevansprövningen av vad som är lämpligt område och inriktning för den kunskapsfördjupning och karriärväg man tänker sig. Arbetar man inom t.ex. företagshälsovård kan samtliga tre områden vara relevanta. Det som avgör är var tonvikten i arbetet ligger.

Ligger tonvikten i arbetsuppgifterna på behandling bör kliniska området bli mest relevant. Ligger tonvikten på handledning, konsultation, utbildning är pedagogiska området ett mer lämpligt val. Vid dessa arbetsuppgifter arbetar psykologer mer med ”psykologi i pedagogikens tjänst”. Är arbetet mestadels inriktat mot organisationsutveckling, ledarskapsfrågor, rekrytering, personbedömning, grupputveckling etc. är arbets- och organisationsområdet mest relevant att välja. Således behöver din arbetsvardag (och förstås ditt intresse) vägleda dig.

Är ditt arbete mångfacetterat behöver du välja specialisering utifrån ditt intresse och möjligheter att kunna lägga fokus på arbetsuppgifter som matchar inriktningen under din specialisering.

Ta kontakt med en specialistmentor

För att finna en specialistpsykolog (mentor) – kontakta exempelvis lämplig yrkesförening, ta kontakt med din lokala förening eller arbetsplatsförening om tips. Möjligen kan du komma i kontakt med specialistpsykolog genom sociala medier eller andra utrymmen för nätverkande.

För att underlätta kontakt kommer vi inom en snar framtid lista redan befintliga specialister här på specialistsidorna. (Informationsbrev med informerat samtycke har gått ut till specialister och vi inväntar svar). Bakgrunden till att vi valt ett upplägg där specialistmentorn bistår med rådgivning och relevansprövning är att de är de bäst lämpade för uppgiften och att vi inte har resurser att bemanna ett kansli för studierådgivning.

En del av innebörden av att vara specialist är att man företräder specialistinriktningens tillämpning och därmed specialistutbildade psykologers unika yrkesfärdigheter inom det. Då det är av yttersta vikt att specialistutbildningens mål svarar mot verksamheternas behov anser vi att de yrkesverksamma specialisterna har en unik möjlighet att ge råd vad gäller val av område och inriktning samt bedöma relevans vad gäller val av kurser.  Vidare är det fortsatt så att specialistutbildningen drivs framåt av kåren själv, d.v.s. genom att Psykologförbundet helt och hållet administrerar utbildningen.

I dagsläget är det medlemsavgiften i förbundet som finansierar utbildningen. På grund av det är resurserna för specialistkansliets bemanning begränsad, och så sparsamt utformad som möjligt. Då specialistutbildningen är en ytterst viktig professionsfråga hoppas vi att kåren vill vara mer delaktiga att driva utvecklingen framåt. Genom att vägleda en blivande specialist i val av specialistkurser, bedömning av relevans vad gäller kursers innehåll och idéer till specialistarbete kan specialister på ett betydande sätt bidra till såväl ökad relevans och kvalitet vad gäller utbildningsinnehåll.

Identifiera utvecklingsbehov

En grundläggande förmåga för att kunna bli specialistpsykolog är att kunna bedöma sitt utvecklingsbehov och självständigt skapa förutsättningar för att utveckla sin kompetens. I det inbegrips att skapa nödvändiga strukturella förutsättningar för att genomgå en specialistutbildning. Din specialistutbildning bygger på självstyrt lärande och du ansvarar själv för att lägga upp en plan för hur du ska genomföra specialistutbildningens samtliga moment inom givna tidsramar.

Med självstyrt lärande inbegrips systematisk och regelbunden reflektion över lärandet och den egna utvecklingen för att genomföra nästa steg i utbildningen. Vi rekommenderar alltid att det råder en överensstämmelse mellan arbetsplatsens behov av kvalificerad psykologisk kompetens och ditt upplägg på din specialistutbildning. För att identifiera arbetsplatsens behov kan man utgå från vilka problem som dyker upp i det dagliga arbetet. Vilken typ av förstärkning i form av ökade kunskaper och färdigheter skulle kunna lösa delar av verksamhetens problem. Ytterst blir det den blivande psykologens uppgift att förankra sin specialistutbildning hos närmaste chef, och föra en dialog om vilken specialisering och fördjupning som är lämplig.

Psykologer är en ung profession med pionjärer som specialister, så det faller sig naturligt att det är psykologerna själva som har kompetensen att navigera i psykologiämnet och bland metoder i yrkesutövningen. Därför är det din uppgift som blivande specialist att argumentera för ditt val av upplägg på specialistutbildningen.

Gör en studieplan

Planen bör inkludera val av arbetsplats, progression i arbetsuppgifter, möjlighet till handledning på ditt arbete, teoretisk fördjupning i form av sex specialistkurser, implementering av det du lär dig i praktik och inriktning på ditt specialistarbete. När du söker till specialistutbildningen kanske du inte har hela bilden klar för dig. Fyll i utbildningsplanen så långt du kan. Vet du inte exakta kurser kan du ange inom vilket/vilka ämnen du tänker dig din teoretiska fördjupning. Likaså gäller specialistarbetet. Du kanske inte vet exakt upplägg för det men det är bra om du formulerar i planen inom vilket område du tänker skriva och en idé om frågeställning.

Ditt arbete som psykolog

I studieplanen redogör du för huruvida du har de förutsättningar som krävs för att tillämpa dina fördjupande kunskaper inom specialistinriktningen under utbildningens gång. Således behöver du ha ett arbete relevant för din specialistutbildning. En specialistutbildning tar lång tid och saker kan hända under resans gång. Vid eventuellt byte av arbetsplats, redogör du för dina nya förutsättningar att tillämpa kunskaper inom specialistinriktningen du valt.

Vi vill att du styrker dina arbetsuppgifter vid ansökan till specialistutbildningen och vid ansökan om behörighet. En uppföljning och granskning av relevanta arbetsuppgifter görs därmed. Grundregeln är att arbetet ska vara minst fem år på heltid. Arbetar man således endast till 50 % kliniskt vill vi se minst tio års arbetslivserfarenhet. Det tar i genomsnitt 5-6 år att genomföra en specialistutbildning från start till slut enligt våra uppföljningar. Det som ska vara vägledande är vilken typ av arbete man har, vilka huvudsakliga arbetsuppgifter man utför.

För progression i yrkesutövningen behöver du själv se till att du får allt mer komplexa och specialiserade arbetsuppgifter under specialiseringens gång. Då psykologer fortfarande är en pionjärprofession som specialister är det (dessvärre) mycket upp till den blivande specialisten själv att sörja för att erhålla en specialistbefattning som färdig specialist. Planeringen för en framtid som yrkesverksam specialist behöver påbörjas redan under specialistutbildningens gång.

Handledning

Det finns ännu inget formellt krav på handledning under specialistutbildningen. Yrkesutövningen utgör fundamentet i specialistutbildningen. Handledning utgör ofta ett naturligt integrerat inslag i psykologers yrkesutövning. Därför rekommenderar vi starkt att blivande specialister får handledning på sitt arbete under specialiseringen. Handledningen bör vara specialiserad på den inriktning man valt, företrädesvis av en specialistutbildad eller erfaren psykolog. Det är viktigt med någon som kan stödja och intyga att man når en högre nivå i yrkesutövningen. Handledning innebär kostnader för arbetsgivaren och vi kan inte kräva att blivande specialister får handledning, men vi rekommenderar det om möjligheten finns.

Val av kurser

Val av kurser är beroende av område och inriktning för specialiseringen. Grundprincipen är att fyra av sex specialistkurser ska vara inriktningsspecifika medan två kurser kan vara breddkurser. För att diskutera en kurs relevans inom den aktuella specialistinriktningen rekommenderar vi att man kontaktar en redan befintlig specialist inom inriktningen och för dialog. 
Specialistkansliet arbetar för en uppstramning av inriktningar och kurser. Som ett led i detta kommer numer kursarrangörer behöva ange inom vilken inriktning kursen avser. Ackrediterade kurser inom en specialistinriktning kommer därmed att kunna tillgodoräknas denna inriktning utan vidare prövning, förutsatt att kursen var ackrediterad då den blivande specialisten gick kursen och att examinationen av kursen inte är äldre än 10 år, vid utfärdandet av den blivande specialistens specialistbehörighet.