2014-02-10

Kongressbeslut om specialistordningen

<p>Stockholm 23 januari 2014 Specialistrådet</p><p>Vid förbundets kongress i oktober fattades flera viktiga beslut om Specialistordningen.
I princip antogs förbundsstyrelsens förslag till förändringar och framtida inriktning av specialistutbildningen och organisationen kring den.
</P>

Processen att genomföra besluten pågår redan, och en viktig förändring kommer att träda i kraft om några månader.

Specialistkollegiet

För de psykologer som antas till utbildningen efter den 1 juni 2014 kommer det inte att vara möjligt att validera Specialistkollegiet mot handledning eller andra liknande erfarenheter.

Det innebär att de som t ex påbörjat Psykoterapeututbildning och avser att använda den som bas för specialisering inom Klinisk psykologi med inriktningen Psykologisk behandling behöver se till att bli antagna före den 1 juni.
Observera att den handledning den sökande önskar tillgodoräkna sig istället för Specialistkollegium måste pågå när ansökan om antagning till specialistutbildning sker för att validering ska vara möjlig.

Det är alltså inte möjligt att ansöka om antagning till specialistutbildningen före första juni, och påbörja t ex psykoterapeututbildning senare. I sådana fall kommer handledningen inte att kunna valideras.
För de som antas efter 1 juni kommer Specialistkollegium inte att kunna ersättas av något annat.

Professionskurs

Detsamma gäller sedan tidigare Professionskursen. Beslut om antagning till Specialistutbildning fattas numera av rektor efter beredning av handläggare på kansliet. Det betyder att de sökande får besked omgående, om villkoren är uppfyllda. Under en övergångsperiod sköts delar av den övriga administrationen av de tidigare utskotten och rådet.

Specialistarbeten

Det gäller granskning av skriftliga Specialistarbeten, bedömning av specialistkurser för ackreditering, samt av meriter i övrigt som blivande specialister önskar tillgodoräkna sig. Alla uppgifter kommer successivt under året att övertas av rektor och handläggare på kansliet, med stöd av ett nätverk av sakkunniga lektörer. Dessa förutsätts rekryteras bland utskottsledamöter och andra intresserade specialister från olika områden och inriktningar.

Nytt Specialistråd

Kongressen valde också ett nytt Specialistråd, bestående av fyra ledamöter. Dessa är Ingela Palmér (Pedagogisk psykologi), Carl Åborg (Arbets- och organisationspsykologi), Mats Leffler (Klinisk psykologi/Psykologisk behandling), samt Håkan Nyman (Klinisk psykologi/Neuropsykologi).

Vid sitt första möte utsåg den nya förbundsstyrelsen Håkan Nyman till sammankallande i det nya Specialistrådet, samt tillförordnad rektor tills en ordinarie tjänsteperson har rekryterats.

Det nya Specialistrådet ska enligt kongressbeslutet inte ägna sig åt löpande ärenden eller i övrigt administrationen av specialistutbildningen, utan ska svara för strategisk planering och övergripande frågor kring specialistutbildningens fortsatta utveckling. Rådet ska enligt kongressbeslutet också vara överklagandeinstans när det gäller beslut som rektor fattat, t ex avseende skriftliga Specialistarbeten (tidigare Vetenskapliga arbeten).

Eftersom flera ledamöter i det nya rådet under en tid kommer att vara jäviga genom sitt engagemang i det gamla rådet och utskotten beslöts att Carl Åborg ska leda en särskild överklagandekommitté sammansatt av oberoende sakkunniga. Vi kommer att informera fortlöpande om den kommitténs arbete. Kongressen beslutade att anta förslaget om inriktning i det fortsatta arbetet med att utveckla Specialistordningen.

Det innebär att utbildningen på sikt kommer att bli mer tydligt strukturerad när det gäller innehållet i Specialistkurserna och Specialistkollegiet. Också om dessa förändringar kommer vi att rapportera fortlöpande på hemsidan och i Psykologtidningen.

Övriga kongressbeslut av betydelse för Specialistordningen har karaktären av målsättningar på längre sikt. Bland dessa märks t ex att förbundet ska verka för att specialiserings- och specialistbefattningar inrättas, att utfärdande av specialistbevis på sikt övertas av staten eller annan instans, och att specialistutbildningen blir offentligt finansierad, samt att inriktningarna inom respektive område bör överensstämma med nuvarande och kommande EuroPsy-regler.

Kongressen beslutade också att förbundsstyrelsen ska se över möjligheten för psykologer som inte är medlemmar i Sveriges Psykologförbund att kunna antas till Specialistutbildning.