Utbildningsmoment

Som blivande specialist förväntas du själv ansvara för att utbildningens alla moment genomförs enligt de formella kraven. Här nedan finns en snabbguide över innehållet i specialistutbildningen. Vi rekommenderar att du läser igenom den innan du ansöker till utbildningen.

 

Guide över Specialistutbildningen:

 1.  Ta kontakt med en specialistmentor. d.v.s. en befintlig specialist inom din specialitet
 2. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten till specialistutbildningen och aktuellt tjänstgöringsintyg (samt en kopia av din psykologlegitimation om du inte är medlem i Psykologförbundet) till 
  Sveriges Psykologförbund
  Specialistkansliet
  Box 3287
  103 65 Stockholm 
 3. Invänta mail med antagningsbekräftelse från Specialistkansliet samt faktura per post med granskningsavgift för din ansökan.
 4. Läs om och anmäl dig till introduktionskurs och specialistkollegium på www.IHPU.se
 5. Läs noga genom informationen och utforma din personliga studieplan i samråd med din arbetsgivare och specialistmentor
 6. Skicka in studieplanen:  
  Sveriges Psykologförbund
  Specialistkansliet
  Box 3287
  103 65 Stockholm
 7. Invänta återkoppling från central studierektor
 8. När respektive utbildningsmoment är genomfört:
  Introduktionskurs: skicka in vidimerad kopia av examinationsintyget
  Specialistkollegium: skicka in vidimerad kopia av examinationsintyget
  Sex specialistkurser: skicka in vidimerad kopia av examinationsintyg så snart en kurs är examinerad  (OBS! om en kurs inte är ackrediterad måste en ekvivaleringsansökan för denna skickas in tillsammans med vidimerad kopia på examinationsintyget)
  Specialistarbetet: Skicka arbetet enligt de formella direktiven, samt blanketten för specialistarbetet till specialist@psykologforbundet.se
 9. När respektive utbildningsmoment är granskat av Specialistkansliet skickas en individuell återkopplingsmall med följande information:
  Introduktionskurs: Datum för godkänd examination noteras i mallen
  Specialistkollegium: Datum för godkänd examination noteras i mallen
  Sex specialistkurser: Kursens värde (beroende på omfattningen av en kurs kan den ekvivaleras som mer än en specialistkurs) samt om kursen anses som bredd- eller fördjupningskurs inom din specialitet. Datum för godkänd examination och förfallodatum (enligt 10års-regeln som omfattar specialistkurserna)
  Specialistarbetet: Varje arbete granskas avidentifierat av minst en oberoende referentgranskare. Granskarens bedömning är rådgivande för Specialistkansliets beslut om arbetet är godkänt, behöver revideras eller är underkänt.
 10. Då du fått återkoppling av Specialistkansliet att samtliga utbildningsmoment blivit godkända, ansöker du om specialistbehörighet. (tjänstgöringsintyget ska tydligt visa att du varit verksam inom specialiteten i minst 5 år heltid eller motsvarande)
 11. Så snart Specialistkansliet handlagt din behörighetsansökan och säkerställt att arbetserfarenheten inom utbildningen uppfyller kraven, skickas ett specialistdiplom till dig per post. Därefter skickas en faktura för granskningen och diplomet.