Krav och riktlinjer för specialistkurser

En specialistkurs definieras av den avancerade nivån som utgår från psykologutbildningen som grundkompetens.

Kraven på en specialistkurs rör: nivå, specificitet, omfång, kursbeskrivning, examination och utvärdering. Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och breddkurser som tillför relevant, men inte inriktningsspecifik, kunskap.

De sex obligatoriska specialistkurserna kan vara av två slag:

Fördjupningskurser förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika. Undantaget är specialiteter som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

En breddkurs har relevans för en eller flera specialiteter, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialitet. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra specialiteter.

Vidimerade kopior av examinationsintyg skickas till:
Sveriges Psykologförbund
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm 

Kommande specialistkurser
okt
17

17 oktober

ÄTSTÖRNINGAR - Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
okt
18

18 oktober

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.
okt
18

18 oktober

Ledarskap för psykologer

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.

Tillgodoräkning av meriter

Om du antogs till Specialistutbildningen innan 2015-12-31 och har genomgått en icke ackrediterad kurs som du vill tillgodoräkna till din specialistutbildning bifogar du en ekvivaleringsansökan med kursintyg för den genomgångna kursen.

Specialistkansliet gör sedan en noggrann bedömning av huruvida kursen uppfyller kriterierna för en specialistkurs samt om den är relevant för den specialistinriktning du valt. För att genomföra granskningen behöver vi en utförlig kursbeskrivning där kursinnehåll, lärandemål och examinationens upplägg framgår. För att underlätta för dig och säkerställa om alla kriterier uppfylls har vi skapat en ekvivaleringsmall du kan använda som underlag.

 

För dig som antogs till Specialistutbildningen efter 2015-12-31 gäller nya ekvivaleringsregler. Du kan läsa mer om dessa här..