Specialistutbildningen

Sveriges Psykologförbund driver sedan 1992 en reglerad femårig specialistutbildning för psykologer

Specialistbehörighet ges i dag inom tio specialiteter:

• Arbets- och organisationspsykologi
•  Pedagogisk psykologi
•  Psykologisk behandling/Psykoterapi
•  Neuropsykologi
•  Klinisk vuxenpsykologi
•  Klinisk barn- och ungdomspsykologi
•  Hälsopsykologi
•  Beroendepsykologi
•  Funktionshindrens psykologi
•  Forensisk psykologi

Målet är att specialistordningen för psykologer

• tillvaratas och erkänns inom skilda verksamheter
• är offentligt reglerad och finansierad
• är den självklara vägen för en majoritet av de legitimerade psykologerna
• leder till en inrättad specialisttjänst
• innebär att psykologers reella kompetens formaliseras och tillvaratas


Inrättandet av specialisttjänster för psykologer innebär

• Tillgång till fördjupad psykologisk kompetens
• Effektivare arbetsmetoder inom det psykologiska området
• Kvalitetssäkring av den psykologiska verksamheten
• Ökad möjlighet att bedriva evidensbaserad praktik 
• Jämnare och  mer högkvalitativ psykologverksamhet 
• Ett sätt att rekrytera och behålla skickliga psykologer


Behovet av en statligt erkänd klinisk specialistutbildning för psykologer

• Ytterst handlar det om att säkerställa patientsäkerheten
• Det skulle möta hälso- och sjukvårdens behov av kvalificerad psykologisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling
• Det skulle innebära en transparent kvalitetssäkring av utbildningen
• Med reglering följer direktiv, och utbildningssatsningen skulle ge en tydligare avkastning för de verksamheter där specialisterna arbetar

Målet är att specialisttjänstgöringen för psykologer ska kringgärdas av en struktur med specialiseringstjänster, regionala studierektorer, formaliserad yrkeshandledning etc. Där är vi inte idag. Det är dock genom att driva utbildningen och utbilda allt fler specialister som denna struktur successivt byggs upp. Dagens STP-psykologer får bära stort eget ansvar för att möjliggöra sin specialisering. Arbetsgivarna ligger på efterkälken i denna utveckling, och organisationen runt utbildningen är inte alls anpassad för psykologer såsom den är för andra yrkesgrupper under deras specialisttjänstgöring.

En grundläggande förmåga för att kunna bli specialistpsykolog är att kunna bedöma sitt utvecklingsbehov och självständigt skapa förutsättningar för att utveckla sin kompetens. I det inbegrips att skapa nödvändiga strukturella förutsättningar för att genomgå en specialistutbildning. En specialistutbildning bygger på självstyrt lärande och STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av specialistutbildningens samtliga moment inom givna tidsramar

Kvalitetshöjning

Sedan kongressen 2013 arbetar vi med målet att åstadkomma en sammanhållen kvalitetssäkrad specialistutbildning. Flera åtgärder har vidtagits för att komma dit.  En viktig del är att varje STP-psykolog gör en noggrann planering av sin utbildning. Med hjälp av en kollega som redan är specialist inom inriktningen utformar STP-psykologen en personlig studieplan som ett första steg i specialistutbildningen.

En bättre struktur på specialistutbildningen är ett viktigt och nödvändigt steg mot att uppnå ett av de viktigaste målen med specialistordningen – specialisttjänster för psykologer.  

Vi arbetar kontinuerligt för att höja kvalitén på specialistutbildningen. Det innebär att vi successivt höjer kraven på samtliga moment i specialistutbildningen. En ambition är att STP-psykologens kompetens höjs kontinuerligt under specialiseringen. Det är viktigt att utbildningsmomenten genomförs i avsedd följd.

Organisation

Specialistordningen är en angelägenhet för hela förbundet och därmed en kongressfråga. Med ordning menas de övergripande visionerna och målen med att driva en specialistutbildning för psykologer. Till ordningsfrågor hör exempelvis finansiering av specialistutbildning och erkännandet av specialistkompetens och tillgänglighet av specialiserings- och specialisttjänster.  Kongressen fastställer ett specialistreglemente och utser ett specialistråd med fyra ledamöter varav en ordförande.

Förbundsstyrelsen beslutar mellan kongresserna om förändringar inom reglementet, bereder förändringsförslag till kongressen samt fastställer utbildningsplan.   Specialistrådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan och har en konsultativ funktion till rektor och till förbundsstyrelsen. Specialistrådet utgör även en överklagandeinstans vad gäller beslut om godkännande av specialistbehörighet, skriftligt specialistarbete och andra beslut avseende meritprövning.

Specialistkansliet är en utförandeorganisation bestående av tjänstemän på Psykologförbundets kansli. Inom ramen för Specialistreglementet och i nära samarbete med förbundsstyrelse och specialistråd ska Specialistkansliet leda, förvalta och utveckla specialistutbildningen.

Specialistkansliet ansvarar för att det finns en uppdaterad utbildningsplan som ligger i linje med specialistreglementet. Utbildningsplanen fastställs sedan av förbundsstyrelsen.

Vår beslutshantering

Inom ramen för utbildningsplanen beslutar rektor, i samråd med specialistråd och andra inriktningsföreträdare, om utbildningsplaner för de individuella inriktningarna. Rektor är ytterst beslutande och ansvarig för hur utbildningsadministrationen ska utföras, och ska tillsammans med övriga medarbetare på Specialistkansliet utforma riktlinjer för;

  • Antagande till utbildningen
  • Utfärdande av specialistbehörighet
  • Kriterier för ackreditering av specialistkurser
  • Kriterier och godkännande av specialistarbeten
  • Kriterier och godkännande av övriga meriter

Analogt med exempelvis vissa myndigheter ger vi i regel inte formella förhandsbesked gällande beslut om meritprövning. Detta då samtliga prövningar är individuella, och regelverk och praxis kontinuerligt uppdateras. Vi har regelverk för utbildningen och sedan utvecklas praxis i takt med att vi prövar ansökan om godkännande mot befintliga regelverk.

Praxis måste kunna ändras i takt med tiden och utvecklingen av utbildningen. När STP-psykologen sänder in sina meriter tillämpas det regelverk som för närvarande är aktuellt. Självklart bör inte beslut och praxis drastiskt förändras från tid till annan, utan ska vara väl genomtänkta och underbyggda. Vår strävan är hög transparens gällande arbetssätt och beslut. Vi använder hemsidan som främsta kanal för att förmedla aktuellt regelverk och information rörande utbildningen. Det åligger STP-psykologen att självmant hålla sig à jour med aktuell information och eventuella ändringar.

Studierådgivning

Specialistutbildningen är en viktig professionsfråga som drivs framåt av kåren själv genom att förbundet administrerar utbildningen. 

Administreringen av specialistutbildningen finansieras på samma sätt som förbundets övriga arbete, dvs genom medlemmarnas avgifter. Därutöver tillkommer de avgifter som tas ut för antagning, meritvärdering, granskning av specialistarbeten samt utfärdande av behörighet. Kansliet har begränsad möjlighet att medverka i studierådgivning och avgränsar därför rådgivningen till de formella och administrativa besluten.