Specialistutbildningen i framtiden

Det har hänt mycket sedan statens utredare i SOU 2010:165 slog fast att det inte fanns skäl att införa en reglerad specialistordning för psykologer. Efterfrågan på psykologisk behandling har ökat, bland annat på grund av fler unga med psykisk ohälsa och en ökad specialisering i hela samhället, inklusive hälso- och sjukvårdssektorn.

Idag ansöker fler aktörer om ackreditering för att starta egna specialistutbildningar. Så länge ingen gemensam reglering finns saknas något att mäta kvalitet och patientsäkerhet mot. Ett arbete med att utveckla lärandemålen för utbildningen pågår. I arbetet med analys, vägval och utveckling kommer många funktioner och aktörer inom och utanför förbundet att involveras. Även digitaliseringen som påskyndats av pandemin påverkar, och kommer att påverka, utbildningen.

En viktig fråga att diskutera är om förbundet ska släppa styrningen till de aktörer som vill starta egna specialistutbildningar eller arbeta för gemensam kvalitetsreglering och möjlighet till karriärstege och nationell rörlighet för psykologer. Faktorerna som påverkar detta och andra vägval för förbundet i specialistfrågorna är många, och ett omtag behöver göras med utgångspunkt i det aktuella nuläget. 

För att genomföra omtagsarbetet har förbundsstyrelsen utsett en arbetsgrupp som med stöd från kansliet kan fördjupa sig i nuläget och ta fram förslag på handlingsalternativ. Arbetsgruppen startade i januari 2021.

Under översynsperioden fortgår arbetet med de 4000 inskrivna blivande specialisterna enligt tidigare beslut. Idag driver förbundet utbildningsmomenten introduktionskurs och specialistkollegium samt tre valbara specialistkurser (EMDR, pedagogisk psykologi i elevhälsan och psykologisk fallkonsultation). Frågan om vem som ska, och kan, vara kursproducent diskuteras i översynen, liksom i vilken utsträckning – om någon – Psykologförbundet ska utveckla och ge specialistkurser.

För att klara av arbetet på kansliet, inklusive den digitala omställning som krävs under pandemin, behövs extra resurser under en kortare period varför en utbildningsledare tillsatts på tidsbegränsat uppdrag. Utökningen görs också för att möjliggöra det omfattande arbete som förbundsstyrelsen med stöd av kansliresurser har prioriterat och påbörjat arbetet med.

Tankar och synpunkter kring specialistutbildningen kan mailas till info@psykologforbundet.se så att förbundsstyrelsens arbetsgrupp kan ta del av dem.