Meriter/tillgodoräknande av kurser etc.

Kan jag tillgodoräkna mig meriter (kurser mm) som jag har gått innan jag påbörjade specialistutbildningen?

Sedan 2015-12-31 är utgångspunkten att du söker till specialistutbildningen först, och sedan tar dina meriter. Du kan ansöka om att få ën sammanhållen utbildning tillgodoräknad. Kriterierna för vad som räknas som sammanhållen utbildning är att kursen motsvarar minst två specialistkurser och löper på ett år. Om kursen ges på universitetet eller högskola gäller två terminer och inte kalenderår. 

Hur gör jag för att tillgodoräkna mig kurser som jag gått innan jag började specialistutbildningen?

Observera att du endast kan tillgodoräkna dig sammanhållna utbildningar genomförda innan antagning (inte enstaka kurser). Se punkten ovan.

Det enklaste är att du redovisar detta i din studieplan. Där kan du redovisa vilka kurser du har gått och vill tillgodoräkna dig, samt vilka kurser du planerar att gå. Om du skickar in ansökan först och din studieplan senare är det bra om du skriver ett kort tillägg till din ansökan om att du kommer att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter.

Om kursen/utbildningen du gått var ackrediterad som godkänd specialistkurs vid tillfället du gick den behöver du endast skicka in vidimerat kursintyg. Var kursen inte ackrediterad måste du ansöka om ekvivalering

 

Kan jag tillgodoräkna mig ett arbete som jag redan har skrivit som specialistarbete?

I dagsläget kan du tillgodoräkna dig ett arbete som är skrivet i en annan kontext som specialistarbete, förutsatt att arbetet uppfyller kriterierna för SSA. Det är nästan enbart forskningsartiklar som utan omarbetning godkänns som SSA. I regel behöver du vara beredd på att omarbeta ditt arbete skrivet för en annan utbildning, för att få det godkänt som specialistarbete. Ett arbete kan vara välskrivet rent vetenskapligt, men det utgör kanske inte nödvändigtvis ett kunksapstillskott för psykologer och psykologisk verksamhet inom specialiteten. Ett tips är att själv, eller tillsammans med en metodkunnig, göra en bedömning om arbetet ser ut att uppfylla kriterierna genom att följa den granskningsmall som granskarna använder sig av.

Vad menas med tio-årsregeln?

Grundtanken är att specialistbehörigheten ska bygga på aktuella kunskaper och färdigheter. Det anser nog de flesta är rimligt. Därför får ingen merit (arbetslivserfarenhet, kurs, specialistarbete) vara äldre än tio år vid tidpunkten för ansökan om specialistbehörighet. Alltså är det datum för behörighetsansökan från vilken tio år räknas. Det har exempelvis inget att göra med när du ansökte/antogs till specialistutbildningen.

Vad gäller kurser tittar vi på examinationsdatum (inte när kursen startade). Vad gäller specialistarbete ska arbetet inte vara författat mer än tio år tillbaka. Annars faller arbetet i regel på att det inte kommer uppfylla kritikerna för godkännande. Datainsamling eller delar av arbetet kan ha gjorts längre bak i tiden. Men en aktuell omarbetning belyst ur aktuell forskning behöver göras för att arbetet ska kunna uppfylla kriterierna.

Om du ser att du inte hinner göra klart din specialistutbildning innan din första kurs hinner bli mer än tio år så förfaller helt enkelt bara den kursen. Då räknas tio-årsgränsen för dig from examinationsdatum för nästa kurs.

Arbetslivserfarenhet kan gå bakåt i tiden, men inte heller den får vara äldre än tio år.

Specialistkollegium och Introduktionskursen är exkluderade från tio-årsgränsen. Du behöver således inte bekymra dig om dessa moment ligger länge bak i tiden, eller om du exempelvis ansöker om ytterligare behörighet. Dessa moment har inget ”bäst-före-datum” eftersom de utgör professionsmoment och inte rör ämnesfördjupning.

Ditt specialistarbete behöver vara inskickat sista dagen på året för att kunna tillgodoräknas inom tio-årsgränsen. Om arbetet behöver omarbetas får du sex månader på dig att göra det. Det kan alltså ske efter att tio-årsgränsen passerats. Observera att arbetet behöver uppfylla kriterierna för SSA på en sådan nivå att det efter omarbetning kan godkännas. Skickar du in ett undermåligt eller ofullständigt SSA som inte ens bedöms kunna omarbetas för att bli godkänd kommer du inte kunna få arbetet tillgodoräknat bara för att du skickade in det inom tio-årsgränsen.