Specialistarbete

Hur lång tid har jag på mig att revidera mitt specialistarbete?

Om granskaren rekommenderar omarbetning får du besked om det från Examinator, och får också ta del av granskarens synpunkter. Du har då sex månader på dig från återkopplingsdatum att inlämna ett reviderat arbete.

Hur vet jag om det jag tänker skriva om kan godkännas som kunskapstillskott inom specialiteten?

Den bästa att hjälpa dig besvara den är din specialistmentor eller någon kunnig inom specialistområdet. Det kan vara en erfaren kliniker eller forskare på området. En litteratursökning kan vara en bra början för att få en bild av vad som redan finns undersökt inom området. Det viktigaste är att ditt arbete utgör ett bidrag till den tillämpade psykologin. Så om en litteratursökning visar att ämnet redan är väl forskat behöver du finna någon ny vinkel på det. Du kan skicka in ett abstract till Specialistutbildningen och få en bedömning på om ditt tilltänkta specialistarbete kommer uppfylla kriterierna för kunskapstillskott. Maila oss en kortfattad beskrivning av syfte, frågeställning och val av metod. Observera att en sådan återkoppling endast är en bedömning och inget formellt förhandsgodkännande.

Hur lång tid tar det att få mitt specialistarbete godkänt?

Du får vanligtvis återkoppling på ditt arbete inom två månader. När ett arbete inkommer till Specialistutbildningen registreras det, kontrolleras att det är avidentifierat, och att eventuella medförfattarintyg finns bifogade. Därefter sänds arbetet till någon av de särskilt utsedda granskarna. Granskaren läser arbetet noggrant och bedömer i vilken mån det motsvarar kriterierna för godkännande. Därefter skickar granskaren omdömet till Examinatorn, som skickar det vidare till dig. Varje granskare har en månad på sig att granska ett arbete. Ibland kan granskningstiden bli längre i det fall det tar tid att finna en granskare som kan ta sig an arbetet, eller om arbetet är omfattande eller har omfattande brister.

Det du själv kan göra för att underlätta och förkorta granskningsprocessen är att själv granska ditt arbete utifrån bedömningspunkterna samt noga följa anvisningarna för hur arbetet ska skickas in.