Specialistmentor

Inom specialistutbildningen för psykologer är yrkeshandledning ännu inte formaliserat. Detta av flera skäl. Det är rekommenderat att STP- psykologen har handledning under sin specialistutbildning, men utvecklingen är inte där ännu att utbildningen kan ställa krav på STP-psykologen och dess arbetsgivare att sörja för handledning likt den under läkares ST-tjänstgöring eller som i Norska specialistordningen.

Du som inte är medlem mailar specialist@psykologforbundet.se för att ta del av kontaktuppgifterna

I vår strävan efter att STP-psykologerna ska befinna sig i ett specialiserande sammanhang när de går utbildningen är kontakt med en erfaren kollega, en specialist inom inriktningen, en viktig pusselbit när man ska planera för sin specialistutbildning. Man behöver enligt vår mening ha någon form av kontakt med en befintlig specialist om man ska bli en specialist.

Arbetsgivarna ligger på efterkälken i utvecklingen av specialistutbildningen för psykologer. Dessvärre är inte organisationerna riggade såsom de är för läkarna under deras specialisttjänstgöring - med handledare, befintliga specialister, överläkare, studierektor etc. Den blivande specialisten kan till och med i värsta fall arbeta ensam som psykolog på arbetsplatsen.

Således rekommenderar vi starkt att STP-psykologen tar kontakt med en befintlig specialist inom inriktningen/området för vägledning. Syftet är alltså främst att kunna bistå med råd vad gäller karriärutveckling, relevans av kurser och ämne för specialistarbetet.

Vi rekommenderar att STP-psykologen utöver en mentor får yrkeshandledning på arbetsplatsen och handledning på det skriftliga specialistarbetet. Således ligger detta i regel utanför uppdraget att vara mentor, så till vida det inte är så att mentorn råkar kunna fylla flera av dessa funktioner.

Specialistutbildningen är en viktig professionsfråga som drivs framåt av kåren själv, dels genom att förbundet administrerar utbildningen och dels genom att befintliga specialister inom respektive inriktning bistår med exempelvis rådgivning, vägledning och bedömning. Genom att vägleda en blivande specialist gör du en viktig insats för specialistutbildningens fortsatta utveckling. Att vägleda i val av specialistkurser, bedöma relevans vad gäller kursers innehåll och bistå med idéer till specialistarbete kan specialister på ett betydande sätt bidra till såväl ökad relevans som kvalitet vad gäller utbildningsinnehåll.

Att vara mentor är en åtagande som inte är formaliserat. Det innebär att du inte hålls ansvarig för beslut eller bedömning av STP-psykologen på något sätt. Mentorskapet är tänkt att vara på ideell basis, ett kollegialt givande och tagande.  Specialistutbildningen i Sverige bygger på stort eget ansvar för upplägg och genomförande. Genom mentorskap kan du som behörig specialist bidra med värdefullt stöd för en blivande specialist. I dagsläget finns tyvärr inget utrymme till arvodering av mentorsskapet från Psykologförbundets sida. Systemet bygger därför på ideella krafter och därför finns heller inget krav på omfattningen av kontakten.