Klinisk barn- och ungdomspsykologi

Specialistinriktningen Klinisk barn- och ungdomspsykologi är en bred specialitet som innefattar såväl teoretisk ämneskunskap som praktiska färdigheter i att bedöma, utreda, diagnosticera, behandla, följa upp samt förebygga psykisk ohälsa och psykologiska/psykiatriska problem hos barn och ungdomar 0-18 år.

Specialistkunskapsområdet omfattar såväl utvecklingspsykologisk kunskap, kunskap om medicinska samt samhälleliga och sociala faktorer som inverkar på barns och ungdomars psykiska hälsa, samt fördjupad kunskap om evidensbaserade psykologiska arbetsmetoder och deras tillämpning. Kunskapsområdet inrymmer också kunskap om farmakologisk behandling och hur denna samverkar med psykologisk behandling.

Det innefattar också en gedigen kunskap om lagar och förordningar liksom förmåga till identifierande av etiska frågeställningar som styr och påverkar arbetet med barn och unga och deras familjer. I arbetet ingår att väga in och ta hänsyn till både barnets/familjens önskemål och vilka evidensbaserade insatser som är möjliga att erbjuda och genomföra, samt att utvärdera effekten av de insatser som genomförs för enskilda familjer.

OBS! Notera att för denna specialisering krävs minst två specialistkurser inom utredning/diagnostik och bedömning.