Förbundet tycker

Psykologförbundet arbetar för att psykologisk behandling ska bli tillgänglig på lika villkor för landets alla invånare.

Det här vill Sveriges Psykologförbund

- I skolan ska det finnas minst en psykolog per 500 elever.
- Varje vårdcentral ska ha tillgång till psykolog – genom avtal
eller anställning.
- Inom primärvården bör det finnas en psykolog per 5 000 invånare
i samtliga landsting och regioner.
- Psykologisk utredning och behandling ska ingå i basutbudet
för vårdvalet i samtliga landsting och regioner.
- Psykologer ska kunna skriva sjukintyg inom området psykisk ohälsa.
- Den specialistutbildning och specialistbehörighet som idag
handhas av Psykologförbundet bör bli statligt reglerad.
- Specialisttjänster med utökat ansvar ska  inrättas för psykologer inom
den psykiatriska vården.
- Psykologers kompetens och psykologisk behandling ska bli tillgänglig
även för patienter inom den psykiatriska slutenvården.
- Titelskyddet för psykologer bör förstärkas och utvidgas för att skydda
allmänheten mot skador som riskeras vid oseriös yrkesutövning
inom området psykisk ohälsa.
- Legitimation ska införas som behörighetskrav för att utöva yrket som
psykolog inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet även utanför
offentlig verksamhet

Psykisk ohälsa är den ohälsa som växer snabbast idag. Mer än var tredje person som uppbär sjukpenning eller sjukersättning gör det på grund av psykisk ohälsa. Detta innebär främst ett lidande för de drabbade men får även stora ekonomiska konsekvenser för samhället. Det finns idag god kunskap om vad som krävs för att hjälpa dessa personer och många andra som lever med eller riskerar att utveckla en psykisk ohälsa.

Psykologförbundets medlemmar bidrar med sin kunskap och kompetens men till detta behöver vi att riksdag och regering, samt kommuner och landsting bidrar med reglering och beslut som gör ersättningssystemen
i vården förenliga med psykologiska insatser med god patientsäkerhet och som gör att psykologisk behandling blir tillgänglig på lika villkor för landets alla invånare. På så sätt kan vi tillsammans minska den psykiska ohälsan.