En tredjedel av Sveriges vårdcentraler saknar psykolog

33 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog.
Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet gjort. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Psykologförbundet har ännu en gång kartlagt tillgången till psykolog på landets 1178 vårdcentraler. Vi kan jämföra med våra siffor från tidigare undersökningar 2011 och 2009. Psykologförbundet kan presentera siffror för varje vårdcentral i landet med några få undantag. Fortfarande saknas psykolog vid en tredjedel av landets vårdcentraler. Det är särskilt oroande med tanke på att en tredjedel av patienterna som vänder sig till vårdcentralen har en psykisk ohälsa som bör mötas med adekvat hjälp.

Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa. Skillnaderna mellan de olika landstingen är precis som för fyra år sedan stora. Gotland får återigen väl godkänt som enda landsting/kommun som har tillgång till psykolog på alla vårdcentraler. Andra landsting som ligger bra till i vår undersökning är Kalmar och Uppsala där 95 respektive 93 % av vårdcentralerna har tillgång till psykolog. Men Östergötland, Norrbotten, Värmland och Kronoberg får underkänt. I Stockholm har nu sex av tio vårdcentraler tillgång till psykolog, en förbättring sedan tidigare.

Det är väldigt positivt med den ökning vi ser av psykologer på vårdcentraler”, säger förbundsordförande Anders Wahlberg.  ”Men behovet är fortfarande långt ifrån täckt. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga och kvinnor. Även om siffrorna pekar i en positiv riktning är behovet av psykologisk behandling fortfarande större än tillgången till psykologer på vårdcentraler. Tyvärr är tillgången till psykolog ojämn över landet så vården blir inte jämlik.”

Psykologförbundet kräver:

- Psykologer på alla vårdcentraler.

- Jämlik vård även när det gäller psykologisk behandling

I kartläggningen som gjordes under perioden maj till december 2015 har 1159 av totalt 1178 vårdcentraler besvarat frågorna.