Till våra medlemmar på Arbetsförmedlingen

Sedan Arbetsförmedlingen varslade om uppsägningar av ca 4500 anställda den 1 februari 2019 har myndigheten gått in i en omfattande omställningsprocess. Bakgrunden är en kraftigt minskad budget för myndigheten till följd av politiska beslut.

För kontinuerlig information om vad som sker läs mer här

Sveriges Psykologförbund följer händelseutvecklingen på myndigheten och har kontakt med förhandlade fackliga parter. Förbundet representeras av lokalt av Saco-S föreningen på Arbetsförmedlingen.

Förbundet har cirka 300 medlemmar och enligt de uppgifter som förbundet har nåtts av kan cirka en dryg tredjedel bli berörda av uppsägning på grund av arbetsbrist.

Här informerar vi löpande om:
• Aktuella nyheter
• Var du hittar mer information
• Reglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist
• Planerade aktiviteter för förbundets medlemmar
• Vanliga frågor till förbundet

Vi kommunicerar löpande även genom nyhetsbrev, cirka varannan vecka eller vid behov, samt planerar för ett par aktiviteter riktade till olika målgrupper. Dels de som blir uppsagda (våren 2019), dels de som kommer arbeta kvar inom Arbetsförmedlingen (hösten 2019).

Om du har frågor som rör processen bör du i första hand kontakta din lokala fackliga företrädare. De flesta av Sveriges Psykologförbunds medlemmar arbetar på Avdelningen rehabilitering till arbete och företräds av lokal representant Linda Löfgren. Hon nås på mejl: linda.lofgren@arbetsformedlingen.se eller telefon: 010-488 28 94. 

Har du frågor av arbetsrättslig karaktär är du som medlem alltid välkommen att höra av dig till vår medlemsrådgivning. Vi nås på mejl: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se eller telefon: 08-567 064 00 och har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan 9-12 samt tisdag mellan 13-16.

Följ händelseförloppet och aktuella nyheter här

Här finns frågor och svar, samt mer information

Planerade aktiviteter för förbundets medlemmar

Sveriges Psykologförbund planerar för närvarande för närvarande ett par olika aktiviteter riktade till olika målgrupper. Dels de som blir uppsagda (våren 2019), dels de som kommer arbeta kvar inom Arbetsförmedlingen (hösten 2019).

Välkommen till en kväll med tema: karriär!
Sveriges Psykologförbund bjuder in dig som är medlem till en temakväll. Alla är välkomna oavsett om du är berörd av omställningsprocessen eller inte.

Tid: 28 maj klockan 17:30-19:00. Vi bjuder på lättare förtäring från kl. 17:00. 

Plats: I konferenslokalen Wasan på Sveriges Psykologförbund, Vasagatan 48 i Stockholm

Program: 

Introduktion: Vad har hänt? Vad gör förbundet? Vad kommer att hända framöver? 

Karriär: Rätt och fel i samband med en anställningsprocess. I huvudet på en arbetsgivare. Praktiska tips. 

Övriga frågor 

Varmt välkomna!

Elin Eos, ombudsman och kontaktperson om du har frågor om temakvällen

Jaime Aleite, förhandlingschef

Inbjudningar har nu skickats ut och sista anmälningsdag är den 27/5. Om du inte har fått inbjudan, kontakta Elin Eos. 

Här hittar du mer information

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att informera om det pågående omställningsarbetet. Det görs bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess.

Även Akademikerförbundet SSR (som är kontaktförbund för Arbetsförmedlingen) har skapat en sida där aktuell, korrekt och löpande information kontinuerligt publiceras i samarbete med de lokala företrädarna för Saco-S tillsammans med frågor och svar.

För att få mer information om vad som gäller vid omställning inom staten hänvisas i första hand till Saco-S skrift: Strukturförändringar inom staten

Det kan även vara bra att känna till lite kring de statliga avtalen:

Avtal om omställning

TurA-S Avtal om turordning för arbetstagare hos staten

Villkorsavtal-T

Om du redan nu undrar över hur du skulle kunna få stöd under en eventuell uppsägningstid, läs gärna mer om vad Trygghetsstiftelsen erbjuder.

För mer information om det ekonomiska skyddsnätet vid en uppsägning på grund av arbetsbrist kontakta din A-kassa för mer information, de flesta av våra medlemmar är också medlemmar hos AEA.

Om du är medlem hos AEA och förbundet sedan minst 12 månader omfattas du även av vår inkomstförsäkring läs mer här.

Jag har blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen, men jag tror att det har blivit fel, vad kan jag göra?

Om du har anledning att tro att det har blivit fel i samband med uppsägningen är det mycket viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt.

Tidsfristerna är i dessa fall mycket korta och löper from då du har mottagit uppsägningsbeskedet.

När du kontaktar oss behöver vi inledningsvis veta följande:
- Varför du anser att uppsägningen är felaktig. Ange samtliga grunder som stödjer din uppfattning och berätta också gärna om du har anmält synpunkter tidigare, exempelvis då uppgifterna om sammanlagd statlig anställningstid presenterades.
- Konkreta exempel som stödjer din uppfattning.
- Kopia av uppsägningsbesked samt de övriga handlingar som ligger till grund för din uppfattning att det förelegat något fel.

Vi utreder därefter varje fråga för sig tillsammans med dig. Inledningsvis undersöker vi om uppsägningen är giltig, dvs. om det finns saklig grund för uppsägning. Saklig grund är antingen arbetsbrist, verksamhetsskäl, eller personliga skäl. För Arbetsförmedlingens del kommer det främst att handla om arbetsbrist, men vi undersöker samtliga omständigheter som ligger till grund för uppsägning, för att utesluta att uppsägning har skett på felaktiga grunder, exempelvis om uppsägningen är:
- rubricerad som arbetsbrist när det egentligen handlar om personliga skäl
- kopplad till någon av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen
- kopplad till föräldraledighet, eller,
- om du borde ha blivit erbjuden omplacering.

Om uppsägningen har skett på felaktiga grunder kan vi antingen hävda att anställningen ska bestå, ogiltigförklara uppsägningen, eller begära skadestånd.

Om det visar sig att invändningen mot uppsägningen enbart handlar om att det har blivit fel i turordningen har vi i regel inte någon möjlighet att ogiltigförklara uppsägningen utan bara att begära skadestånd.

Reglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist


Här markerar vi också löpande var i processen vi befinner oss med hjälp av fetstil.

1. Information till facken (Medbestämmandelagen (MBL) 19 §)
Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet hålla facken informerade om verksamheten.

2. Förhandling med facken innan beslut fattas (MBL 11 §)

3. Risk- och konsekvensanalys (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 8 §)
Detta ska göras innan beslut fattas i syfte att säkerställa att de som blir kvar i verksamheten inte riskerar att utsättas för olycksfall eller ohälsa i arbetet.

4. Omplaceringsutredning (Lagen om anställningsskydd (LAS) 7 §)
Kan en uppsägning undvikas genom en omplacering? Krävs att det finns lediga tjänster att omplacera till.

5. Tillräckliga kvalifikationer? (LAS 22 §)
Eventuellt erbjudande om omplacering kräver tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

6. Turordning (LAS 22 §) 

Sist in först ut. När en arbetsgivare har verksamhet på flera ställen i landet upprättas turordningskretsar. Inom Arbetsförmedlingen är det nu överenskommet att varje marknadsområdes geografiska utbredning utgör en turordningskrets. Turordning fastställs därefter utifrån sammanlagd statlig anställningstid samt utifrån medarbetarnas arbetsuppgifter, där medarbetare med jämförbara arbetsuppgifter som har sin placering inom samma marknadsområde tillhör samma krets.

7. Uppsägningsbesked (LAS 8-10 §§)
Ska vara skriftlig och överlämnas personligen eller via rekommenderat brev. Uppsägningsbeskedet ska innehålla information om datum för uppsägning, uppsägningstid samt besvärshänvisning.

8. Uppsägningstid (LAS 11 §)

Regleras i LAS, kollektivavtalet Villkorsavtal-T samt avtal om omställning. Under uppsägningstiden arbetar du som regel och du bibehåller samtliga anställningsförmåner.

9. Omställningsstöd
Erbjuds via Trygghetsstiftelsen.

10. Anmälan till eventuell A-kassa, inkomstförsäkring samt Arbetsförmedlingen

11. Företrädesrätt till återanställning (LAS 25 §)
Gäller under nio månader efter anställningens upphörande, kräver tillräckliga kvalifikationer och vid ett tillfälle.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Din uppsägningstid är beroende av din anställningstid hos Arbetsförmedlingen och andra statliga anställningar.

Har du varit anställd hos Arbetsförmedlingen (eller andra statliga arbetsgivare i en följd) gäller följande:
• mindre än 1 års anställning när uppsägningsbeskedet ges, har du en uppsägningstid (när arbetsgivaren säger upp) av 1 månad
• mer än 1 års anställning så har du en uppsägningstid av 3 månader

Till det tillkommer extra uppsägningstid via omställningsstödet (Avtal om omställning) enligt följande om arbetstagaren som sägs upp på grund av arbetsbrist och har en anställningstid som uppgår till minst 12 månader i en följd på Arbetsförmedlingen:

- en månad för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst 12 månaders anställning,
- två månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst två års anställning,
- tre månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst tre års anställning och upp till sex års anställning,
- fyra månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst sex anställning och upp till åtta års anställning,
- fem månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst åtta års anställning och upp till tio års anställning,
- sex månader för arbetstagare som vid uppsägningstillfället har minst tio anställning.

Ex 1
Anna har varit anställd sedan maj 2017 på Arbetsförmedlingen. Hon har inte arbetat på en annan myndighet eller inom det statliga avtalsområdet innan. Uppsägningsbesked lämnas i april 2019
Uppsägningstiden blir därför 4 mån. 3 månader då hon har arbetat längre än 1 år + 1 mån då hon har arbetet 1 år men mindre än 2 år vid uppsägningstillfället.

Ex 2
Adam har varit anställd på Arbetsförmedlingen sedan februari år 2016. Hans uppsägningstid blir 6 månader. 3 månader då han har arbetat mer än 1 år på Arbetsförmedlingen + 3 månader då han har arbetat mer än 3 år men mindre än 6 år på Arbetsförmedlingen

Observerar att fler undantag och villkor finns i kollektiv- och omställningsavtalet som kan komma att påverka rätten till att tillgodoräkna sig anställningstid i statlig verksamhet och rätten till extra månader. Det är därför viktig att alltid kontakta närmaste chef, HR, Saco-S eller Trygghetsstiftelsen för ytterligare information.

Har jag rätt till omställningsstöd vid egen uppsägning?

Nej, om du väljer att säga upp dig själv från Arbetsförmedlingen så omfattas du inte av Trygghetsavtalet får därmed inte heller något omställningsstöd. Du omfattas bara av Trygghetsavtalet om du:

1) Är tillsvidareanställd och sägs upp på grund av arbetsbrist efter minst 12 månaders anställning i en följd (inklusive uppsägningstid) hos Arbetsförmedlingen eller

2) Om du haft en annan anställning inom Staten och sedan påbörjar en tillsvidareanställning hos Arbetsförmedlingen. Den sammanlagda anställningstiden måste då uppgå till minst 12 månader (inklusive uppsägningstid) eller

3) Tidsbegränsat anställd och har arbetat i två år i en följd hos Arbetsförmedlingen.

Jag har jobbat kortare tid än ett år – vad kan jag få hjälp med?

För att ha rätt till omställningsstöd från Trygghetsstiftelsen om man blir uppsagd krävs att man har minst tolv månaders sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren, d v s Arbetsförmedlingen. Man kan även omfattas om man har tolv minst månaders anställningstid om man räknar anställningstid både hos Arbetsförmedlingen och en tillsvidareanställning hos en annan statlig arbetsgivare som har varit direkt innan anställningen hos arbetsförmedlingen. Det innebär med andra ord att man kan omfattas om man exempelvis har sex månaders anställningstid på arbetsförmedlingen plus minst sex månaders anställningstid som tillsvidareanställd på en annan statlig myndighet såsom exempelvis Kriminalvården eller Rekryteringsmyndigheten.

Om man har en tidsbegränsad anställning som inte sägs upp utan bara löper ut utan att förnyas gäller att man ska ha två års sammanhängande anställningstid på Arbetsförmedlingen för att omfattas av omställningsavtalet.

Omfattas man av omställningsavtalet kan man ha möjlighet att få hjälp att bl a söka jobb, starta eget eller få ekonomiskt stöd. Läs mer här.

Blir man uppsagd gäller att man har sin uppsägningstid som i regel innebär att man är skyldig att gå till jobbet och jobba mer eller mindre som vanligt. Man har dock viss rätt till betald ledighet för att söka arbete.

Har du inte fått någon ny anställning när uppsägningstiden löper ut kan det bli aktuellt med A-kassa. A-kassa kan du få om du är medlem i en A-kassa och uppfyller grundvillkoren. Grundvillkoren kan handla om att man ska ha varit medlem i a-kassan tillräckligt lång tid och att man ska ha arbetat en viss tid innan arbetslösheten. Här kan du läsa om grundvillkoren på a-kassan AEAs hemsida. Medlemskap i a-kassa ingår inte automatiskt i medlemskapet i Sveriges Psykologförbund.

Om man får ersättning av a-kassa och omfattas av omställningsavtalet kan man få a-kasseförstärkning via omställningsavtalet. Det innebär att man kan få en högre ersättning än vad bara a-kassan ger.

Om du inte omfattas av omställningsavtalet och om du har rätt till a-kassa kan du har rätt till inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan vilket innebär att utgångspunkten är att man måste få a-kassa för att få inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet i Sveriges Psykologförbund. Läs mer här.

Om du blir arbetslös och inte omfattas av omställningsavtalet och inte har varit medlem i en a-kassa för att få rätt till a-kassa kan du ändå ha rätt till grundersättning från a-kassa. Du kan läsa mer om grundersättning här under rubriken Grundersättning.

Föräldraskap och graviditet

Som gravid eller föräldraledig skyddas man mot att bli uppsagd p g a sin graviditet eller föräldraledighet men man kan bli uppsagd på samma sätt som andra. Det innebär att vid exempelvis neddragning så kan man säga upp någon som är gravid eller föräldraledig så länge man inte väljer den som är gravid/föräldraledig just p g a graviditeten/föräldraledigheten.

För det fall att man är under pågående föräldraledighet när uppsägning görs skjuts uppsägningstiden upp så att den börjar löpa först när man är åter från föräldraledigheten. Om man däremot har planerat men inte påbörjat en föräldraledighet när uppsägning görs så kommer uppsägningstiden inte att pausa under uppsägningstiden utan den löper på ändå.

Detta innebär alltså att om du skulle vara en av de som blir uppsagda och om du inte har påbörjat din föräldraledighet så kommer uppsägningstiden att börja löpa direkt från uppsägningen. Har du däremot hunnit påbörja din föräldraledighet så börjar uppsägningstiden räknas när du återgår i arbete/hade planerat att återgå i arbete.

Hur fungerar min egen inkomstförsäkring och a-kassa i relation till omställningsstödet?

Du som har a-kassa har rätt till 300 dagar med a-kasseförstärkning. Har du barn under 18 år när den 301: a ersättningsdagen infaller och om a-kassan be­slutar om ytterligare 150 dagar kan du även få 150 ersättningsdagar.

Dag 1 – 100 betalas a-kasseersättningen på 80% av din fastställda lön och dagersättningen är max 910: -. Dag 1 – dag 100 kan du därför ansöka om a-kasseförstärkning hos Trygghetsstiftelsen om din fastställda månadsinkomst överstiger 25 025:-.

Dag 101-200 är dagpenningen från a-kassan 70 % av din fastställda lön och max 760 kronor. Dag 101-200 kan du därför ansöka om a-kasse­förstärkning om din fastställda månadsinkomst är högre än 20 900 kronor.

 Dag 1 – 200 A-kasseförstärkningen från Trygghetsstiftelsen ger dig en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att du kommer upp i en ersättning som motsvarar cirka 80 procent av din fastställda lön.

Dag 201-450 kan du ansö­ka om a-kasseförstärkning från Trygghetsstiftelsen om din fastställda må­nadsinkomst är högre än 23 085 kronor. A-kasseförstärkningen ger dig en utfyllnad ovanpå a-kassan som gör att du kommer upp i en ersättning som motsvarar cirka 70 procent av din fastställda lön.

 

Inkomstförsäkringen via ditt medlemskap:

Om den sammanlagda ersättningen som den försäkrade till följd av arbetslöshet är

berättigad till från försäkringen, Akademikernas a-kassa, Försäkringskassan,

trygghetsavtal eller annan överstiger 80, 70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten, har försäkringsgivaren rätt att sänka sin ersättning så att den motsvarar 80, 70 respektive 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten.

Inkomstförsäkringen ger dig rätt till 120 ersättningsdagar, vilket är betydligt färre än a-kasseförstärkningen från Trygghetsstiftelsen.

Slutsats: Med anledning av att Trygghetsstiftelsens villkor är så förmånliga, så kommer Inkomstförsäkringen bara att bli aktuell om inte uppfyller Trygghetsstiftelsens krav för att ha rätt till a-kasseförstärkning men uppfyller Inkomstförsäkringens villkor (12 månaders medlemskap i Sveriges Psykologförbund, 12 månaders arbete efter inträde i Sveriges Psykologförbund under de senaste 18 månaderna, tjänar mer än a-kassetaket som är 25 025 kronor.

Vad innebär det att få ett omplaceringserbjudande och vad händer om jag tackar nej?

En uppsägning pga. arbetsbrist är inte sakligt grundad förrän arbetsgivaren har undersökt om det finns ett annat ledigt arbete som det går att omplacera dig till. Arbetet bör så långt som möjligt vara likvärdigt med det arbete som du hitintills haft.

Bedömningen av omplaceringsmöjligheter görs av arbetsgivaren tillsammans med lokal Saco-S representant och utgår från arbetsuppgifter, anställningsvillkor, sysselsättningsgrad och placering utifrån de lediga befattningar som kan erbjudas vid tiden för omplaceringsutredningen. Det innebär att ett arbete som erbjuds för omplacering inte behöver vara identiskt med den tjänst som du haft tidigare, men ska så långt som möjligt vara likvärdig och kräver att du har tillräckliga kvalifikationer. Enligt den information som vi har fått kommer det sannolikt finnas få möjligheter till omplacering för våra medlemmar på Arbetsförmedlingen, då det finns få vakanta tjänster.

Om du får ett erbjudande om omplacering innebär det att det finns en ledig tjänst som bedöms vara likvärdig med den som du haft tidigare. Du har rätt till betänketid innan du accepterar tjänsten. Om du tackar ja till omplaceringen accepterar du även villkoren som gäller för den tjänsten, inklusive lön.

Om du tackar nej till omplacering till ett likvärdigt arbete betraktas det gentemot Trygghetsstiftelsen som om du har sagt upp dig själv, vilket innebär att du inte har rätt till stöd enligt Omställningsfonden. Däremot kan du naturligtvis ha rätt till A-kassa och inkomstförsäkring i enlighet med gällande villkor.

Kan jag avstå min plats/anställning till förmån för en som blir uppsagt? Jag vill hellre sluta med de förmåner man får från omställningsstödet än vara kvar

I vissa fall kan det vara möjligt men den information som förbundet har fått så kommer arbetsgivaren inte göra sådana lösningar. Dubbelkolla dock gärna med din chef.

Kan jag förhandla till mig egna villkor så som arbetsbefrielse under uppsägningstiden?

I princip ja, men den information som förbundet har fått så kommer arbetsgivaren inte tillåta ”individuella” lösningar.

Jag vill starta eget, kan Trygghetsstiftelsen hjälpa mig?

Ja, Trygghetsstiftelsen har starta-eget coacher som kan stötta dig med att starta eget. När du har blivit anmäld hos dem får du mer information om detta.