2021-03-15

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP), vilka alla medlemmar i Sveriges psykologförbund förbinder sig att följa.

EBPP vilar på tre kunskapsperspektiv: vetenskaplig evidens, klientfaktorer och psykologens expertis. Evidens betyder ungefär ”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt. Ibland ställs vetenskaplig evidens i kontrast mot psykologens egen erfarenhet och klientens unika egenskaper. I det nya EBPP lyfts dessa perspektiv fram som kompletterande källor till kunskap. Forskning är kunskap som framtagits systematiskt, i en strävan att minimera felkällor – vilka det finns en uppsjö av om vi förlitar oss på våra egna psykologglasögon. EBPP kan hjälpa oss psykologer att hjälpa, genom att påminna oss om vad vi vet – och vad vi inte vet.

I strävan efter ”bästa tillgängliga bevis” måste vi psykologer utgå från flera källor till kunskap. Vetenskaplig evidens innebär att söka kunskap i forskningen, vad har andra funnit på området? Genom att ta avstamp i den frågan behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt varje gång vi ställs inför ett givet problem.

Klientfaktorer, handlar om hur väl min klient överensstämmer med de klienter som avspeglas i litteraturen, och vilka anpassningar som behöver göras utifrån person och sammanhang.

Och slutligen, psykologens expertis, utgörs dels av psykologens unika erfarenheter och fingertoppskänsla, dels av att vara ödmjuk inför vad vi inte ser och intevet. Utvärdering av det egna arbetet är en nyckelkomponent i EBPP. Först när vi tar hänsyn till psykologisk forskning, i ljuset av våra klienters unika erfarenhet och utifrån vår psykologiska expertis och erfarenhet av vad som fungerar i klinisk eller annan verksamhet, kan vi bedriva evidensbaserad psykologisk praktik.  

EBPP är ett ställningstagande för att verka utifrån kunskap – inte utifrån tyckande och tro.

Vetenskapliga rådets presidium

Ida Flink, docent i psykologi, leg. psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet

Petri Partanen, Fil. Dr och specialistpsykolog, Institutionen för Psykologi och Socialt Arbete, Mittuniversitetet

Elinor Schad, Fil Dr och specialistpsykolog, Institutionen för psykologi, Lunds universitetNytt Vetenskapligt råd i Sveriges Psykologförbund

Under hösten 2020 valdes nya vetenskapliga rådgivare till det vetenskapliga rådet (VR) i Sveriges Psykologförbund. VRs uppgift är att bistå förbundsstyrelsen med vetenskaplig expertis och bevaka den vetenskapliga utvecklingen inom psykologin som disciplin. Under förra kongressperioden var VR aktivt i arbetet med att revidera principerna för Evidenbaserad Psykologisk Praktik (EBPP).

Vetenskapliga rådet leds av ett presidium som valdes på kongressen 2020, bestående av ordförande fil dr. Petri Partanen, Mittuniversitetet, vice ordförande docent Ida Flink, Örebro universitet och vice ordförande fil.dr. Elinor Schad, Lunds universitet.

De vetenskapliga rådgivarna är: Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet, professor emerita Gunnel Backenroth, Stockholms universitet, docent Anne Ingeborg Berg, Göteborgs universitet, professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet, professor Agneta Herlitz, Karolinska institutet, professor emerita Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola, docent Stefan Jern, Lunds universitet, professor Louise Rönnqvist, Umeå universitet, professor emeritus Christer Sandahl, Karolinska institutet, professor emerita Ann-Charlotte Smedler, Stockholms universitet, professor Idor Svensson, Linnéuniversitetet, professor Magnus Sverke, Stockholms universitet, professor Ulrica von Thiele Schwarz, Mälardalens högskola och docent Eva Tideman, Lunds universitet.

Nyheter

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...