2021-01-11

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande

Målet gäller "för alla i alla åldrar" och det poängteras att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Detta är ett av de 17 globala hållbarhetsmål som ligger tydligt nära psykologprofessionens kärna, och därmed även vår förbundsverksamhet. Psykologer jobbar tillsammans med många andra professioner för att använda våra kunskaper till att främja just välbefinnande och hälsa, både direkt i behandling, och indirekt genom strategiskt organisationsarbete och i dialog med olika huvudmän.

Med respekt för att det globala perspektivet kräver fortsatt intensivt arbete inom vart och ett av de olika delmålen, vill jag samtidigt slå ett särskilt slag för att psykisk/psykologisk hälsa tydligt lyfts fram under detta mål. Vi har kommit långt inom hälso- och sjukvårdens olika vetenskaper och praktiker, och vet idag att kropp och psyke inte kan delas upp i olika slags hälsor. Vi behöver tvärprofessionell kunskap och en helhetssyn på hälsofrågor för att verkligen kunna arbeta hälsofrämjande på olika nivåer.

Nyheter

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

2021-01-21

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som...