2021-01-13

Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Jag citerar ur målbeskrivningen: ”Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.”

Eftersom detta mål i så stor utsträckning handlar om hur makt och ansvar uppfattas, tas och fördelas - i och mellan nationer, samhällen, branscher, arbetsplatser, familjer etc. berör det oss alla på ett väldigt direkt sätt. Ändå upplever jag att vi i många sammanhang och organisationer pratar ganska lite om makt och ansvar, förutom när det blir tal om maktmissbruk, diskriminering eller där människor med formell makt upplevs ha agerat olämpligt och brustit i ansvar, och då blir det ofta en avgränsad fråga om enskilda individers ansvar och brister.

För att åstadkomma verklig förändring av strukturer tror jag att makt- och ansvarsfrågor behöver identifieras och lyftas mycket oftare, även i mer informella situationer och i utvecklande/förebyggande syfte, inte enbart åtgärdande. Jag tror också att vi behöver prata mycket mer om hur vi alla bidrar och påverkas av befintliga strukturer. Inte minst i samband med skeenden kopplade till #metoo-rörelsen har detta blivit synligt – när vi begränsar problemformuleringen till enskilda individers diskriminerande, kränkande och/eller brottsliga agerande blir vi än mer utlämnade till andras ansvar och krafter som vi inte rår på, och vi förleds dessutom lätt att tro att vi går fria från risken att själva utöva maktmissbruk och diskriminering. Det talades ofta om farorna med tysthetskulturer under och efter #metoo-hösten: låt oss förvalta allt viktigt som hände då genom att aktivt motverka sådana och istället skapa demokratiska kulturer som präglas av jämställda relationer och gemensamt ansvarstagande för makt, respekt och inflytande.

Under vart och ett av FNs 17 globala hållbarhetsmål ges konkreta tips om hur vi kan bidra till måluppfyllelsen. Under detta mål är två av tipsen ”Stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter” och ”Gör din röst hörd”. Bra tips tycker jag!

Nyheter

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

2021-01-21

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som...