2021-06-22

Negativa effekter av psykologiska insatser

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska insatser. Alexander Rozental, psykolog och forskare på KI föreläste om sin forskning inom området, som vi också kunnat läsa om i Psykologtidningen. Temat handlar inte om brister i yrkesutövandet utan om oväntade negativa effekter som uppstår när man arbetar ”by the book” i enlighet med ett arbetssätt eller metod. Men, varför är detta tema angeläget när det finns så mycket psykologisk forskning om positiva effekter som skulle behöva medvetandegöras? Vi diskuterade under mötet hur detta inte enbart knyter an till den kliniska psykologin utan även andra områden. Inom skolans verksamhet finns på motsvarande sätt utmaningar i att förankra verksamheten i vetenskaplig grund. Där har den pedagogiska psykologin viktiga kunskaper att bidra med. Dokumentärer och berättelser om när skolan skadar barnen aktualiserar frågan om negativa effekter av professionell yrkesutövning. Inom arbets- och organisationsfältet förekommer en flora av konsulter och metoder som potentiellt också kan skada klienterna och det är angeläget att lyfta fram psykologprofessionen som en profession med en hög standard kring forskningsförankring och evidensbaserad psykologisk praktik. Den goda viljan eller övertygelsen om ett arbetssätts förträfflighet räcker inte för att skydda mot att negativa effekter kan förekomma för våra klienter – inte ens när vi arbetar i enlighet med en beforskad och etablerad metod. En professions ”mognad” i dessa frågor innebär inte i första hand att peka på brister hos andra, utan ägna sig åt systematisk utvärdering och utveckling av arbetssätt samt inte minst etisk reflektion. För oss i VR handlar temat kring negativa effekter om de nyantagna principerna för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP kan ge vägledning i psykologers arbete gällande både positiva och negativa effekter av psykologiska insatser. I höst kommer vi att arbeta vidare inom förbundet med dessa frågor. För psykologprofessionen utgör själva medvetenheten om att negativa effekter kan förekomma en viktig utgångspunkt i arbetet och en uppmaning är att hitta sätt att utvärdera och följa progressionen i psykologiska insatser oavsett vilket område det berör. Det är våra klienter, målgrupper, verksamheter och arbetsmetoder värda.

Petri Partanen, ordförande
Ida Flink, vice ordförande
Elinor Schad, vice ordförande
Sveriges Psykologförbunds Vetenskapliga Råd

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...