2019-08-19

Vi ställer gärna resurser till ditt förfogande, Anna Nergårdh!

MARIA ENGGREN ZAVISIC. En känsla av ”äntligen” och glädje infinner sig. Detta har vi sagt länge – att det måste till nya lösningar så att fler får rätt hjälp i rätt tid. Primärvårdens uppdrag är redan i dag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa, men tillgängligheten till vården är på många håll inte alls god.

Regeringen fattade i torsdags beslut om att ge Anna Nergårdhs utredning* i tillägg att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa. Syftet är bland annat att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Deluppdraget bygger på en skrivning i januariöverenskommelsen.

Utredaren ska även analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag för att ta hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård samt bedöma det eventuella behovet av nya utbildningsinsatser. Detta ser jag med oro på då det antyder att det skulle vara annan kompetens som ska ta hand om dem som har lättare psykiska problem. En tidig och korrekt bedömning av tillståndet hos den som söker sig till primärvården är avgörande för att inte missa allvarliga tillstånd och komplikationer.

Med patientens bästa för ögonen måste professionerna i vården samverka och vi tror att det absolut kan vara andra professioner än psykologer, som i kraft av kompletterande utbildning i vissa fall behandlar personer med lättare besvär. Men bedömning och diagnosticering måste göras av den med specialistkompetens inom området.

Sveriges Psykologförbund finns representerat i utredningens expertgrupp och vi kommer naturligtvis att lägga de resurser som behövs för att bidra till och stötta utredningen så att psykologisk kunskap kan tas till vara i arbetet med att ta fram en ny vårdform för primärvården.
*Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård med särskilt fokus på primärvård.

Nyheter

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...