AkademikerAlliansen tackar nej till central överenskommelse om semester

Sedan mitten av mars har diskussioner pågått mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 med anledning av corona-krisen. Arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har lyft behovet av att skapa ordning och reda på lokal nivå och att säkerställa att de anställda som jobbar i oerhört ansträngda verksamheter får behövlig vila och återhämtning.

Viktigast för arbetsgivarsidan att reglera har varit en kortare tid för att meddela semesterförläggning (en månad istället för två) samt att förlänga perioden för den s.k. huvudsemestern. Huvudsemesterperioden är enligt villkorsavtalet Allmänna Bestämmelser månaderna juni - augusti. Huvudsemester kan även förläggas till månaderna maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).

Förhandlingarna ledde fram till ett förslag som de fackliga parterna gick med på att ta upp för prövning i sina högsta beslutande organ. I slutförslaget fanns möjlighet för arbetsgivarna att förlägga huvudsemestern till december. Arbetsgivarparterna bedömde att det skulle vara omöjligt för många verksamheter att förlägga någon semester alls i maj och att perioden därför skulle bli för kort. Tanken bakom december som alternativ förläggningsmånad var att semestern då skulle kunna kombineras med jul- och nyårsledighet för en längre sammanhängande period. I förslaget låg en ekonomisk ersättning för de medarbetare vars huvudsemester flyttas till december.

Den 21 april beslutade AkademikerAlliansens representantskap att tacka nej till förslaget om semesteröverenskommelse. Nedan redogörs för huvudskälen bakom beslutet.

 • Förläggning av huvudsemestern till december är mycket negativ för våra medlemmar. En ekonomisk ersättning kan i de flesta fall inte uppväga flytt av sommarsemester till december.
 • Om syftet är att anställda som har jobbat intensivt under lång tid ska få erforderlig vila och återhämtning är det alldeles för långt till december.
 • Att vara ledig de första veckorna i december och jobba när skolorna är stängda kan göra det mycket svårt för barnfamiljer att få ihop vardagen.
 • Semesterfrågor kommer att behöva hanteras lokalt, men det är bättre att göra det genom lokala överenskommelser. Det är mycket svårt att sätta en central prislapp på vad flyttad huvudsemester är värd, eftersom olika yrkesgrupper och verksamheter har så olika förutsättningar.
 • Om en andra våg av smittspridning kommer till hösten/vintern kan möjligheten att vara ledig i december påverkas och då kommer detta avtal ändå inte lösa problemet i de mest utsatta verksamheterna.
 • Semesterlagen och kollektivavtalet har tydliga regler kring semesterförläggning och vi anser att dessa är tillräckliga i rådande läge. AkademikerAlliansen utgår från att arbetsgivarna har en god och långsiktig planering för bemanningen och att de planerar verksamheten utifrån att våra medlemmar ska få vila och återhämtning. 

Akademikerförbundet SSR och Vision, som inte ingår i AkademikerAlliansen, har inte gjort samma bedömningar utan har tecknat centralt avtal med SKR.

Råd till dig som lokal förtroendevald angående lokala avtal om semester

AkademikerAlliansens nej till central överenskommelse kan innebära att det kommer att komma förslag från arbetsgivare om särskilda lösningar på lokal nivå. Psykologförbundet anser att frivillighet vad gäller semesterförläggning alltid ska vara den primära lösningen, och att frivilligheten ska löna sig genom ekonomisk ersättning. Denna går dock inte att sätta ett centralt pris på, den är beroende av de lokala förutsättningarna och behoven.

Eftersom Vision och Akademikerförbundet SSR tecknat avtal med SKR på central nivå finns en risk att arbetsgivare vänder sig till er lokalt och vill träffa likalydande överenskommelser med er på lokal nivå. Vi ser att breda lokala överenskommelser om avvikelser från det gällande regelverket är lika olämpliga som en central överenskommelse. Att t.ex. teckna ett avtal för en hel region eller en större kommun är inte önskvärt. Arbetsgivarna måste precisera i vilka verksamheter de ser problem med att förlägga semester på vanligt sätt som en följd av krisen och då är det för de verksamheterna man i så fall ska teckna avtal. Psykologförbundet ser att du som lokal företrädare i möjligaste mån kan behöva ha en lösningsinriktad inställning i dessa frågor lokalt, för att underlätta för verksamheterna att hantera krisen. Samtidigt behöver frågan om vikten av återhämtning och rekreation efter den arbetstyngda period som vi nu är inne i också tas hänsyn till. Semesterperioden är viktig i vanliga fall och än viktigare kommer den att vara efter den här perioden.

Observera att lokal part inte kan teckna ett lokalt avtal som innebär försämringar i förhållande till det centrala avtalet utan den centrala partens medgivande. Tveka inte att ta kontakt med ordföranden i din förening, förbundskansliets medlemsrådgivning eller din ombudsman på förbundskansliet, för rådgivning och stöd när du behöver.

Sammanfattning av råden:

 • Tänk på att semesterlagstiftningen syftar till att värna om medarbetarnas behov av återhämtning. Det är mot bakgrund av detta som diskussionerna med arbetsgivaren ska föras.
 • Uppmuntra arbetsgivaren att i första hand använda frivillighet för att lösa semesterförläggning.
 • Om avtal ändå övervägs - Undvik breda, generella avtal på lokal nivå.
 • I en förhandling måste arbetsgivaren kunna precisera verksamhetens speciella behov rörande semesterhanteringen. Här kan efterfrågas hur arbetsgivaren ser på risker och konsekvenser av de begärda förändringarna. Arbetsgivarens behov behöver alltid vägas mot arbetstagarnas återhämtningsbehov.
 • För undvikande av missförstånd och ryktesspridning är det av värde att vid förhandlingen även ta upp frågan hur arbetsgivaren internt ska informera sina chefer om det eventuella avtalets innehåll.