Tänk på följande om du får en förfrågan om du vill förflyttas

Om din arbetsgivare går ut med en förfrågan om förflyttning och du vill ställa upp, finns det några saker att tänka på som du bör diskutera med arbetsgivaren:

Ta kontakt med facket!

Det är många frågor att tänka på, så även om det rör sig om en frivillig och individuell överenskommelse mellan din arbetsgivare och dig som anställd är det en god idé att du  i samband med diskussionerna kontaktar din lokala fackliga företrädare eller förbundets medlemsrådgivning.

Är överenskommelsen skriftlig?

Se till att den frivilliga överenskommelsen och villkoren kring denna finns nedskrivna i det fall som oklarheter skulle uppstå om vad som du och arbetsgivaren egentligen varit överens om.

Hur länge ska förflyttningen pågå?

Vilket slutdatum är ni överens om? Det är viktigt att en tydlig begränsning i tid finns för förflyttningen.

Avlastning av dina vanliga arbetsuppgifter

Om du samtidigt ska utföra dina vanliga arbetsuppgifter är det viktigt att ni är överens om på vilket sätt som du kommer att bli avlastad. Det kan gälla överföring av patienter, klienter, uppdrag eller pågående administrativa arbetsuppgifter med mera.

De nya arbetsuppgifterna

Vilka nya arbetsuppgifter förväntas du utföra? Du som psykolog arbetar med ansvar under din legitimation, med åtföljande krav på att enbart utföra arbetsuppgifter som du har kompetens till. Mot bakgrund av det är det viktigt att gå igenom vilka arbetsuppgifter som du förväntas utföra.

Vilken kompetensutveckling, upplärning behövs?

Med tanke på kompetenskravet - Vilken kompetensutveckling behöver du för att med hänsyn till patientsäkerheten klara av de nya arbetsuppgifterna?

Patientsäkerheten

Vårdgivaren/arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten och att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador, men även du har ett ansvar under din legitimation när du utför dina arbetsuppgifter. Du bör därför fråga vilka riskanalyser som gjorts avseende patientsäkerheten. Socialstyrelsens föreskrifter anger att vårdgivaren fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren både uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen, för att därefter vidta åtgärder.

Journalföring

Legitimationsansvaret för med sig krav på bland annat journalföring då dina tillfälliga arbetsuppgifter anses utgöra vård av patient inom hälso-och sjukvård. Kravet på journalföring gäller i princip i alla situationer eller verksamheter som innehåller individuellt inriktade vård- och behandlingsinsatser. Stäm därför av med din arbetsgivare vad det medför i praktiken och hur ni praktiskt löser det så att både patienter blir medvetna om dina skyldigheter och arbetsgivaren tillhandahåller ett journalföringssystem.

Ny arbetsplats

Om arbetet ska utföras på en annan arbetsplats än den som du normalt är verksam inom, vad innebär det för dig både i tid och ekonomiskt med en längre   resväg? Kan du exempelvis få resa på arbetstid? Vid resor till arbetsplatser på annan ort kan s.k. färdtidsersättning ibland utgå enligt kollektivavtal.

Förena de nya arbetsförutsättningarna med dina övriga behov

Tillåter den nya arbetsplatsen och/eller de nya arbetstiderna att du kan förena ditt arbetsliv med föräldraskapet eller andra livssituationer? Det är i diskussionen inför förflyttningen som du har störst chans att få gehör för dina särskilda behov när det gäller exempelvis arbetstidens förläggning med tanke på hämtning och lämning på förskola.

Arbetstid

Tänk på att en förflyttning kan leda till förändrade arbetstider, både till kvällar, nätter och helger. Glöm inte att fråga om vilka arbetstider som kan bli aktuella och begär att få en tydlig schemaläggning.

Ersättning för övertid, obekväm arbetstid, beredskap m.m.

Hur blir det med övertidsersättning? Ta upp den frågan även om du skulle ha avtalat bort den i din vanliga tjänst. Förutsättningarna kan skilja sig avsevärt vid en förflyttning, varför övertidsersättning bör betalas enligt gällande kollektivavtal.

  • Om arbetet innebär arbetstider på kvällar, nätter, helger med mera, vilken ekonomisk ersättning har du rätt att få tillägg för obekväm arbetstid i enlighet med gällande kollektivavtal.
  • Även andra ersättningar, som till exempel vid beredskap, ska utgå enligt avtal.

Ersättning tid mot tid

Du ska åtminstone ha rätt att vara ledig för de timmar som du har arbetat utöver din normala veckoarbetstid. Hur ska i så fall dessa timmar registreras och när är det tänkt att du ska ta ut dessa timmar?

Arbetslednings- och arbetsmiljöansvar

Om arbetet utförs på ett annat arbetsställe än ditt vanliga, så kan det innebära att någon annan än hittillsvarande närmaste chef tillfälligtvis tar över ansvaret för arbetsledning och arbetsmiljöansvaret. Stäm av om så är fallet och vem som i så fall tar över ansvaret.

Skyddsutrustning

Om arbetet sker i nära anslutning till personer som är insjuknade i Covid-19 eller befinner sig i riskzonen för smitta så är det viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller tillfredställande skyddsåtgärder och skyddsutrustning för att i möjligaste mån minimera risken för dig att smittas.

PTP-anställning

Om du innehar en PTP-tjänst kan din PTP-påverkas av en förflyttning. Läs mer om omplacering i samband med PTP-tjänstgöring och vad du behöver tänka på här.