2020-03-11

Frågor och svar angående Coronaviruset covid-19

Coronaviruset covid-19 är klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom och för att minimera risken för smittspridning ska arbetsgivaren göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. Riskbedömningen ska innehålla en plan för hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Arbetsgivaren ska informera anställda om vad som gäller och vilka åtgärder som krävs.

En av försiktighetsåtgärderna kan vara att arbetsgivare skickar hem anställda. Om  arbetsgivaren kräver att anställda är hemma är vårt råd att du ska erhålla lön som vanligt. Det förutsätter förstås att du är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande genom att genomföra, eller vara beredd att utföra, de arbetsuppgifter från hemmet som arbetsgivaren tilldelar dig. Utgångspunkten är alltså att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Om du är drabbad eller har frågor som du inte får svar på i vår sammanställning längre ner på sidan kan du kontakta vår medlemsrådgivning så hjälper vi dig.

E-post: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 400
Öppettider:
Måndag-fredag 09.00-12.00

Frågor och svar

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag känner oro för att resa till och från arbetet, eller för att vara på arbetsplatsen på grund av kollegor som har varit på utlandsresa?

Nej, det kan du inte kräva. Att vara frånvarande från arbetsplatsen olovligen kan ses som en arbetsvägran och du kan riskera allvarliga konsekvenser som uppsägning eller skadestånd.

Om du är orolig kan du föra ett samtal med din arbetsgivare för att se om det finns möjliga lösningar. Om det är möjligt kan du exempelvis arbeta hemifrån, men det är inget du kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att ditt arbete utförs på arbetsplatsen.

Du kan också ta kontakt med ditt skydds-/eller arbetsmiljöombud för att diskutera  hur ni tillsammans kan lösa situationen. Arbetsgivaren är, enligt arbetsmiljölagen, skyldig att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa eller smitta på arbetsplatsen.

Kan arbetsgivaren beordra att jag åker på en tjänsteresa fast jag inte vill?

Ja, så länge UD inte avråder från resor till det område du ska åka har arbetsgivaren rätt att beordra dig att åka på tjänsteresa. Men om du känner oro inför en tjänsteresa bör du ha en dialog med arbetsgivaren och försöka komma fram till en gemensam lösning.

Sveriges Psykologförbunds råd är att skriva ett avtal med din arbetsgivare före avresan. Avtalet ska reglera din rätt till lön, om du blir satt i karantän antingen i Sverige eller på resmålet. Det är också viktigt att du och din arbetsgivare undersöker vilket försäkringsskydd som gäller.

Om du tillhör en riskgrupp kan bedömningen vara en annan. Du bör då kontakta din läkare innan du reser.

Vad gör jag om jag blir sjuk efter en resa?

Om du känner dig sjuk ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta sjukvården. En arbetstagare som är sjuk har rätt till sjuklön och ersättning från Försäkringskassan enligt samma regler som vid andra sjukdomar. Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket ger dig rätt till en särskild smittbärarpenning från Försäkringskassan. För det behövs dock läkarintyg.

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig?

Om din arbetsgivare beordrar dig att vara hemma på grund av att arbetsgivaren bedömer att det finns risk för smitta av det s k coronaviruset efter att du gjort en resa till utlandet, anses det att du ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön till dig. Det gäller oavsett till vilken plats du rest.

Om läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du idag är frisk, kan smittskyddsersättning komma ifråga. Om det finns rätt till smittskyddsersättning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att få kompletterande ersättning vid erhållande av smittbärarpenning.

Vad gör jag om min arbetsgivare hänvisar till att Coronaviruset är klassat som allmänfarlig sjukdom och vill jag ska få ”smittbärarpenning” istället för lön?

Om arbetsgivaren hänvisar till att Coronaviruset är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och kräver att tjänsteman ska avhålla sig från arbetet på grund av risk för överförande av smitta, utan lön, men i stället få så kallad ”smittbärarpenning” från Försäkringskassan, ska det bedömas i varje enskilt fall.

Smittbärarpenning kan utbetalas till arbetstagare som kan arbeta, men som inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Den som inte kan arbeta kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Smittbärarersättning regleras i 46 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). För att ha rätt till smittbärarpenning behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg som visar att en inte får arbeta med anledning av risken för smitta. 

Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

Vad gör jag om jag är hemskickad och insjuknar?

Förutom att ta kontakt med vården så behöver du sjukanmäla dig enligt de regler som gäller på din arbetsplats. Då har du rätt till sjuklön.

Får arbetsgivaren förbjuda mig att resa privat till vissa resmål?

Nej, en arbetsgivare kan inte direkt påverka vart du reser på din semester. Däremot kan arbetsgivaren indirekt påverka genom att förändra semesterförläggningen så att du inte kan åka på resan. En arbetsgivare som ändrar semesterförläggningen med vetskapen om att du då inte kan genomföra en bokad resa riskerar att få betala skadestånd motsvarande resans värde, ibland också ett allmänt skadestånd.

Om du har en bokad resa och arbetsgivaren tänker förändra semesterförläggningen för att därigenom indirekt åstadkomma att du inte kan åka, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du lider ekonomisk skada om arbetsgivaren förändrar semesterförläggningen. Vi rekommenderar dock att du följer arbetsgivarens förändrade semesterförläggning, om sådan sker.

Vad händer om jag åker på semester till ett drabbat område och blir sjuk?

Om du åker på semester till en ort där coronaviruset förekommer i stor omfattning, till exempel ett område som UD avråder resor till, kan det ifrågasättas om en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön efter dag 14 om arbetstagaren insjuknar i coronavirus.

I flera kollektivavtal finns en reglering som innebär att en arbetstagare som själv har orsakat sin arbetsoförmåga inte äger rätt till sjuklön efter dag 14. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt att arbetstagaren åker till aktuella områden för att bestämmelsen i kollektivavtalet ska aktualiseras, utan att det krävs ett aktivt vållande för bestämmelsen ska tillämpas. Kontrollera ditt kollektivavtal om sådan reglering finns.

Vad innebär smittskyddslagen?

Smittskyddslagen innebär bland annat om du vet eller har anledning att misstänka att du bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare (3 kap. 1 § 1 st. smittskyddslagen).

En smittskyddsläkare får också besluta om en person som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta ska hållas i karantän (3 kap. 9  § 1 st. smittskyddslagen). Smittskyddsläkaren har även möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att isolera en smittad person (5 kap. 1 § smittskyddslagen).

Den aktuella lagstiftningen medför inte några rättigheter för en arbetsgivare utan reglerar endast förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Frånvaro från arbetet på grund av beslut om karantän eller isolering enligt denna lag är lovlig frånvaro som inte kan läggas till grund för några arbetsrättsliga åtgärder.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...