2020-04-03

Vad gäller vid “ProBono” verksamhet/aktivitet?

Psykologförbundet får in många frågor från psykologer och psykologstudenter som vill göra ideella insatser i Corona-tider. Det finns ett stort behov hos många av medmänskligt stöd just nu, både hos personal i vården, andra yrkesgrupper och allmänheten.  Från förbundets sida är vi övertygade om att alla sådana bidrag är fantastiskt värdefulla för både samhället och enskilda individer.

Oavsett om du som på det här sättet vill bidra är legitimerad yrkesutövare, PTP:are eller student är det naturligtvis viktigt att tänka på det ansvar som följer med även en ideell insats. Här finns det några viktiga aspekter att beakta;

  • Om du är anställd bör du för säkerhets skull ha en dialog med din arbetsgivare om den ideella insats du vill göra. Det finns regler om s.k. bisyssla som i vissa fall kan förhindra att du genomför ideella uppdrag. Likaså kan det om du är privatanställd finnas så kallade konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal som du i så fall bör diskutera med din arbetsgivare kring.   
  • Om du är egenföretagare är din verksamhet ofta även i samband med ideella insatser att betrakta som vårdgivare, med det ansvar som följer av det.  
  • Tänk noga igenom vad det är för typ av insats du ska genomföra! Skulle insatsen vara att se som hälso- och sjukvård följer på det att du behöver iaktta alla de regler som gäller för hälso- och sjukvårdsinsatser. Avgränsningen mellan det och ett medmänskligt stöd är inte enkel att göra. Det är viktigt att tydliggöra både för dig själv och den/de personer du har kontakt med vad insatsen är. Mer om de regler som du behöver ha i åtanke nedan.

Följande är exempel på situationer där initiativ till ideella insatser kan aktualiseras:

  • Legitimerade psykologer eller PTP:are som vid sidan av ordinarie tjänst eller under permittering/utan anställning/som egenföretagare vill erbjuda ideella stödinsatser.
  • Legitimerade psykologer som arbetar inom till exempel. elevhälsa eller företagshälsovård vill ge stöd till kollegor/annan personal.
  • Studenter vill göra ideella insatser, till exempel via anonyma stödlinjer, utan koppling till någon praktik eller anställning.

Så vad är det då som gäller när en vill göra en ideell insats? Ja, det går inte att bortse ifrån att en alltid har ett eget ansvar för de insatser en gör och att det behövs eftertanke, kännedom om regler och viss planering även i samband med ideella insatser som psykologer och psykologstudenter gör.

Viktiga frågor att ta ställning till är följande:

  • Är min insats att se som hälso- och sjukvård?

Socialstyrelsen har uppfattningen att det finns ett mycket litet utrymme att se insatser med stöd eller rådgivande inriktning, som ges av legitimerad yrkesutövare, som något annat än hälso- och sjukvårdsåtgärder. Annorlunda uttryckt innebär det här att om du, när du gör en insats, på något sätt använder dig av din yrkeskunskap så är det fråga om hälso- och sjukvård. Detsamma gäller om du inte har legitimation, men gör en insats och då definieras som hälso- och sjukvårdspersonal (se nedan). Om du inte tillhör någon av dessa grupper, till exempel om du som student gör en egen privat insats, behöver du hela tiden ha i åtanke att det varken ska handla om att bedöma psykologiska symtom eller om att bistå med att bedöma dem. Allt sådant måste hänvisas till vården.

Konsekvensen av att det är fråga om hälso- och sjukvård är att hälso- och sjukvårdsrättsliga regler ska tillämpas. Det innebär i sin tur till exempel att journalföringsskyldighet kan inträda, även om insatsen sker på ideell basis.

  • Är jag hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening?

Om du är legitimerad så är du hälso- och sjukvårdspersonal i lagens mening. Även om du inte har legitimation, kan du i lagens mening anses vara hälso- och sjukvårdspersonal - i de fall du utför insatsen på en vårdinrättning, eller om du annars biträder en legitimerad yrkesutövare.

Konsekvensen av att du är hälso- och sjukvårdspersonal är att du själv ansvarar för att de insatser du gör sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

  • Innebär insatserna att verksamheten ses som en vårdgivare i lagens mening?

En vårdgivare är en juridisk person, till exempel ett bolag, eller en enskild näringsidkare som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Du behöver således själv bedöma om det är fråga om hälso- och sjukvård, och om det är del av en yrkesmässig verksamhet.

Konsekvensen av att verksamheten är vårdgivare är bland annat att du behöver anmäla verksamheten till IVO. Att inte göra det kan leda till böter. Många lagregler och Socialstyrelsens föreskrifter riktar sig till också direkt till vårdgivaren.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det handlar om en önskan om att kunna ge stöd och coachning till medmänniskor och kollegor som det just nu finns ett stort behov av, behöver du också gå igenom och tänka efter vad insatsen för med sig utifrån rättsliga aspekter.

Oavsett vad du sedan kommer fram till bör du alltid vara tydlig, både för dig själv och för den du samtalar med vad det är för insats du gör. Är det fråga om en ideell insats utan något inslag av hälso- och sjukvård eller är det till och med en vårdgivares hälso- och sjukvårdsinsats som utförs av dig som legitimerad yrkesutövare med åtföljande journalföringsskyldighet? Tänk på att lagstiftningen inte tar hänsyn till var samtalet/mötet äger rum. En fråga du kan ställa dig är om du skulle ha journalfört ett motsvarande samtal om det hade ägt rum i terapirummet.

Uppmuntrar förbundet till arbete utan lön?

Coronakrisen och dess omfattning har överraskat alla. Många medlemmar, såväl anställda som studenter och egenföretagare har på kort tid vänt sig till oss med frågor om vad som gäller i de fall man på ideell basis vill hjälpa till. Vi har valt att belysa dessa frågor utifrån flera perspektiv, såväl professionsjuridiska som arbetsrättsliga, men också ur ett etiskt perspektiv. 

Förbundet vill ge den medlem som beslutar sig för att göra en ideell insats vägledning i de regler som gäller på området.  Det finns mycket begränsade möjligheter för en psykolog att arbeta på frivillig basis utan att det betraktas som hälso- och sjukvård. Det är alltså viktigt att tänka igenom vilka regler som gäller även när man gör en ideell insats. Frågan är komplicerad för en psykolog som har sitt legitimationsansvar att ta hänsyn till.

Alla medlemmar måste själva få ta ställning till om de önskar göra en ideell insats i den kris som nu råder. Förbundet har publicerat vägledningen ovan till de psykologer som vill arbeta på frivillig basis så att de kan göra det på rätt sätt, under rätt förutsättningar och med beaktande av de risker det i vissa fall kan medföra. Denna rådgivning står inte i motsatsförhållande till de frågor som vi driver gällande bättre villkor för psykologer, bland annat lön.

Nyheter

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Anders Ordqvist berättar om sitt förtroendeuppdrag under coronapandemin

2020-06-15

Anders Ordqvist är arbets- och organisationspsykolog på "Hälsan och arbetslivet”, Västra Götaland...

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Råd till dig som vill börja med online-behandling

2020-04-17

Till följd av covid-19 har många psykologer behövt ställa om och börja arbeta på ett annat sätt,...