2024-02-05

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer modern multiprofessionell modell, anser Kristina Taylor, ordförande för Psykologförbundet.

Landets regioner och kommuner befinner sig just nu i en ekonomisk kris till följd av pandemin, krig i närområdet, inflation och lågkonjunktur. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar de totala underskotten i den kommunala sektorn för 2024 till dryga 30 miljarder kronor.

Kraftiga besparingar planeras i alla regioner och i de flesta kommuner, i syfte att nå en ekonomi i balans. Exempelvis godkände regionstyrelsen i Värmland före årsskiftet ett sparpaket med neddragningar om 750 tjänster. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra Götalandsregionen har aviserat en minskning av personalstyrkan på 2000 personer. I Region Östergötland ska personalkostnaderna minskas med 600 miljoner kronor.

Nedskärningarna kommer att drabba samtliga vårdprofessioner. De stora förlorarna är människor med stora vård- och omsorgsbehov.

Vi befinner oss med andra ord i ett exceptionellt läge som vi inte har sett sedan 1990-talskrisen. Historien visar dock att osäkra och svåra tider ofta utgör en bra grogrund för kreativitet, innovationer, nytänkande och omställning till en ny framtid. Utnyttja den ekonomiska krisen till att utveckla svensk hälso- och sjukvård!

Psykologförbundet vill därför nu ge följande medskick till de beslutsfattare i regioner och kommuner som funderar på hur underskotten ska hanteras:

Bryt ner hierarkier och effektivisera

Ett alternativ till nedskärningar är att effektivisera sjukvårdens resursanvändning, det vill säga att genom förändrade arbetssätt och ny teknologi få ut mer av varje skattekrona. Det handlar om att fortsätta omställningen till nära vård liksom att satsa på professionsdriven digitalisering och utveckling av AI-teknologi. Det handlar också om att förändra arbetssätten i riktning mot en mer personcentrerad vård och en sömlös samverkan över professions- och organisationsgränser. Att ändra arbetsformerna i sjukvården kräver dock en förändring av vårdens över­gripande struktur om det ska få verklig effekt.

Vi måste lämna en föråldrad hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer modern multiprofessionell och teambaserad styrmodell. Öka representationen av psykologer och andra vårdprofessioner i Nationella programområden (NPO), som fattar de strategiska besluten inom det nationella kunskapsstyrningssystemet. I dag domineras de helt av läkare, vilket Psykologförbundets kartläggning ”Nationellt system för kunskapsstyrning – hur involverad är psykologprofessionen?” (2023) visar.

Med en bredare och mer relevant representation av olika professioner i NPO ökar förutsättningarna för en patientorienterad och lärande sjukvårdsorganisation som införlivar ny kunskap i praxis och kontinuerligt utvecklar nya effektiva arbetsformer. Dessutom skulle det göra sjukvården till en mer attraktiv arbetsplats för många erfarna yrkespersoner och därmed bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Värna de svårast sjuka

I tider när resurserna blir knappa och det ska göras besparingar är det i regel de svårast sjuka som drabbas hårdast. Ett viktigt medskick till beslutsfattare blir därför att på riktigt sätta principen om vård efter behov som främsta utgångspunkt i samband med beslut om de neddragningar som måste göras.

Spara smart och tänk långsiktigt

Sjukvårdens största utmaning de kommande åren är att trygga försörjningen av kompetenta medarbetare. Gör inga drastiska nedskärningar i vitala vårdverksamheter som kommer att kräva investeringar och nysatsningar – personal som tvingas lämna på grund av nedskärningar lär inte komma tillbaka. Passa i stället på att städa upp och ta bort vård som ger tveksam eller ingen nytta för patienten.

Använd tillfället som den ekonomiska krisen ger till att modernisera svensk hälso- och sjukvård. Med rätt insatser, och relevant representation i kunskapsstyrningssystemet och andra ledningsstrukturer, skulle vårdsökande i hela landet kunna erbjudas en mer patientsäker, jämlik och hållbar vård som genomsyras av evidens, erfarenhet och tvärprofessionell kompetens.

Psykologförbundet är gärna med och bidrar. Nu är det upp till beslutsfattarna inom regionerna och kommunerna att leda detta förändringsarbete.

Kristina Taylor
Ordförande, Sveriges psykologförbund

Läs artikeln på dagensmedicin.se

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...