2023-06-08

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling bör bli mer jämbördiga, skriver Kristina Taylor, Sveriges Psykologförbund, i en replik.

Specialistpsykologers och specialistläkares kompetenser behöver integreras bättre. Där är vi eniga med artikelförfattarna bakom debattartikeln ”Psykologer kan för lite om psykofarmaka” (4/6). Men att farmakologi ska ingå i grundutbildningen för psykologer är inte lika självklart; en psykologexamen innebär omfattande kunskaper inom många olika områden. Däremot behöver kliniskt inriktade specialistpsykologer ha grundläggande kunskap om farmakologi.

Grundutbildningen för psykologer är en generalistutbildning som möjliggör arbete inom en rad olika verksamheter. Den fem år långa utbildningen täcker in en mängd relevanta områden inom teoretisk och tillämpad psykologi. Att införa ytterligare moment, så som farmakologi, på psykologprogrammet kan jämföras med att införa grundläggande psykoterapikurser på läkarprogrammet. Däremot är psykoterapi högst relevant för blivande specialistläkare i psykiatri, på samma sätt som grundläggande kunskap om farmakologi, och annan medicinsk behandling, är relevant för kliniska specialistpsykologer.

För att ombesörja samhällets behov av och efterfrågan på specialistpsykologer är det därför angeläget att staten tar över ansvaret för specialistutbildningen, som i dag drivs av Sveriges Psykologförbund. Med en offentligt reglerad specialistutbildning blir utbildningen nationellt jämlik, det vill säga de kliniskt inriktade specialistpsykologerna läser samma moment, som exempelvis farmakologi.

Artikelförfattarna menar att psykologers brist på kunskap om farmakologi utgör en samhällelig fara för folkhälsan. De menar också att det skulle gagna samhället om psykologer får skriva ut psykofarmaka. Vi menar att det är den utbredda medikaliseringen i samhället i kombination med bristfällig användning av psykologisk kunskap som är det stora problemet.

För att främja folkhälsan och öka patientsäkerheten, menar vi precis som artikelförfattarna, att kompetensen mellan specialistpsykologer och specialistläkare behöver integreras bättre. Sveriges Psykologförbund vill se att psykologisk behandling erbjuds i en mycket större utsträckning, framför allt inom primärvård och psykiatri, än vad som sker i dag. Men för att patienter ska kunna erbjudas den behandling som är mest gynnsam i det individuella fallet, behöver
psykologisk och medicinsk behandling bli jämbördiga.


Kristina Taylor
ordförande Sveriges Psykologförbund

Nyheter

Fem frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...