2022-06-01

Omställning till god och nära vård

Det strategiska dokumentet ”Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)”, ombads förbundet bidra med till inför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årsrapport om deras arbete kopplat till omställningen.

Samtliga förbund som företräder professioner inom hälso- och sjukvården har under det gångna året medverkat i en serie dialogmöten som SKR bjudit in till, och flera av er har deltagit i två interna dialogmöten som förbundet arrangerat i syfte att få en närmare koppling mellan SKR:s arbete med arbetsgivarna på nationell nivå, och sådant psykologer ser behov av i verksamheterna. Även detta underlag kan vara till nytta i er kontakt med regional- och kommunalpolitiker.

Hämta " Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)” här.

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...