2022-10-28

Psykologförbundet i Dagens medicin: "Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog, skriver Kristina Taylor, Sveriges psykologförbund, i en replik.

I en debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 21 oktober uppmanar Svenska läkaresällskapet med föreningar regeringen att lyssna på läkarprofessionen. Detta bör enligt författarna ske innan de reformer genomförs som utlovas i Tidöavtalet för att åtgärda problemen i hälso- och sjukvården och innan nya utredningar tillsätts.

Författarnas uppmaning till regeringen om dialog tidigt i policyprocessen är riktig, men måste omfatta alla professioner i sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens väl kända utmaningar – ojämlik hälsa i befolkningen, ojämlik vård över landet, ålderism, ökad psykisk ohälsa inte minst bland unga, samt brister i kontinuitet och tillgänglighet – är komplexa och mångfacetterade orsakssamband ligger bakom. 

Därtill har vi personalbrist och personalflykt bland i princip alla yrkesgrupper inom sjukvård, äldrevård och socialtjänst, på grund av bristande arbetsmiljö och en upplevd brist på inflytande över den egna arbetssituationen. 

Dessa problem löser man inte genom att lägga fokus på en enskild profession. För att möta utmaningarna på bästa sätt måste samtliga professioner tillåtas bidra till analysen och lösningarna. Det kommer även att krävas nya arbetssätt och mer av samverkan över så väl professions- som organisationsgränser om målen jämlik sjukvård och god hälsa för alla ska nås. 

Vi förväntar oss att Sveriges nya sjukvårdsminister, Acko Ankarberg Johansson (KD), bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner till fördjupad dialog i god tid innan de utlovade förändringsprocesserna initieras och utredningsdirektiven är skrivna.  

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund


 

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...