2023-01-19

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade regeringen två nyheter.

Nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Regeringen aviserade att den ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensrådet som sedan 2020 är placerat vid Socialstyrelsen. Planen ska bland annat visa vilka insatser som behövs både för att kunna behålla befintlig och rekrytera ny vårdpersonal.

- Det är ett viktigt uppdrag då kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar. Men planen måste omfatta försörjningen av alla kompetenser som patienterna bedöms ha behov av under överskådlig framtid inom sjukvården – annars är inte mycket vunnet, säger förbundsordförande Kristina Taylor.

Haverikommission för suicidprevention

Regeringen har också aviserat att den ska ge en särskild utredare i uppdrag att över vissa frågor inom det suicidpreventiva området för att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt suicidpreventivt arbete. Bland annat ska utredaren analysera och föreslå hur ett nationellt ansvar för breda händelseanalyser efter suicid kan utformas, alltså att en utredning alltid genomförs för att komma fram till vad som har hänt och för att upptäcka eventuella brister i samhällets skyddsnät.

-Det är positivt att den här utredningen tillsätts. Jag förutsätter att förbundet och psykologprofession blir ordentligt involverad i utredningsarbetet, avslutar Kristina.

 

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...