2022-04-19

Replik på debattartikel i DN: ”Vi behöver snarare fler än färre psykologer”

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund, Kristina Hedman, ordförande, Sveriges neuropsykologers förening och Erik Andersson, ordförande, Sveriges kliniska psykologers förening replikerade i DN på debattartikeln ”Hejda diagnosinflationen i den svenska psykiatrin”

Debattartikeln publicerades ursprungligen på DN debatt.

Linda van Paaschen och Lena Nylander hävdar i sin debattartikel att det bästa vore om läkare – inte psykologer – står för diagnoserna inom svensk psykiatri.

Argumentet är att det tar för lång tid för psykologer att utreda och ställa en diagnos och att läkares bedömningar skulle leda till färre diagnoser. Vad de bygger detta på är oklart. ”Resurseffektivisera genom en mer kompetensstyrd psykiatri” verkar i van Paaschens och Nylanders tappning innebära att läkare bör diagnostisera allt utom intellektuell funktionsnedsättning, så att psykologer kan ägna sig åt detta och åt behandling.

Vi menar att artikelförfattarna visar på bristande kunskap om psykologernas kompetens och profession.

Verkligheten är den att både läkare och psykologer har kvalificerad utbildning i diagnostik och båda yrkesgrupperna behövs mer än någonsin för att möta behovet. Många psykiatriker efterfrågar dessutom psykologbedömningar och vill samarbeta mer med psykologer, inte mindre. Vi anser att man snarare borde ta vara på psykologernas kompetens inom diagnostik ännu mer, för att patienterna ska få så noggranna och kvalificerade bedömningar och utredningar som möjligt.

Verkligheten är den att både läkare och psykologer har kvalificerad utbildning i diagnostik.

Neuropsykologiska utredningsmetoder, som inkluderar bedömning av kognitiva funktioner, är en av psykologernas viktiga kompetenser, vilket gör det än märkligare att hävda att psykologer inte behövs för att utreda varaktiga funktionsbegränsningar inom psykiatri och neuropsykiatri.

Om problemet är att människor har svårt att hantera livets upp- och nedgångar är lösningen knappast färre psykologiska insatser. Och om vi vill ha bättre helhetsbedömningar och funktionsbeskrivningar – kanske till förmån för färre diagnoser – behöver vi snarare fler psykologer.

I stället för att slå split mellan psykiatrins discipliner, behöver vi samarbeta för att skapa den bästa och mest effektiva vården för patienterna. Genom ett jämlikt interprofessionellt samarbete, en ömsesidig respekt för varandras kompetenser och arbetsfält, och en insikt om att det är gemensamma insatser som främjar patienten bäst, kommer vi längre. Professions- och jurisdiktionsstridigheter tjänar ingen på, och allra minst patienterna.

Visst behövs det förändringar inom dagens psykiatriska vård – strukturella förändringar i lednings- och styrningssystemen, rätt kompetensförsörjning och en mer likvärdig tillgång till de professioner som patienterna behöver och har rätt till över hela landet. Psykologförbundet välkomnar en dialog om detta. Vi vill bidra till en lösning, men färre psykologiska insatser är fel väg att gå.

Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund

Kristina Hedman, ordförande, Sveriges neuropsykologers förening

Erik Andersson, ordförande, Sveriges kliniska psykologers förening

Nyheter

Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...