2018-05-30

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds Rådskonferens.

Agendan för dagen var späckad och inleddes med att ordförande Anders Wahlberg rapporterade om ett händelserikt år som har gått och ett axplock av det som rapporterades var att:

 • Vi har ökat antalet förtroendevalda, skyddsombud och psykologföreningar.
 • Det europeiska certifikatet för psykologer EuroPsy är redo att sjösättas. .
 • Drygt 3 200 psykologer genomgår specialistutbildningen.
 • Det finns ett nytt system rörande ackreditering.
 • Ett moment kring ledarskap kommer att ingå i specialistutbildningen.
 • Fler specialisttjänster har inrättats.
 • Fler universitet som startat eller vill starta utbildning inom specialistutbildningen.
 • Samarbetet med politiker och andra beslutsfattare har ökat kraftigt.
 • Antalet medlemmar ökar men inte i samma takt som antalet verksamma psykologer.

Nya ledamöter i styrelsen och råd

Därefter var det valfrågor för förbundsstyrelsen, Vetenskapliga rådet samt Studeranderådet och närvarande ombud valde följande personer:

Fyllnadsval förbundsstyrelseledamot

Annalena Pejok, Landstinget Västerbotten

Fyllnadsval studerandesuppleanter i förbundsstyrelsen

Sebastian Röhlcke, Umeå universitet
Britta Eklöf, Göteborgs universitet
Josefin Persson, Lunds universitet

Fyllnadsval Vetenskapliga rådet

Ida Flink, Örebro

Ordförande Studeranderådet

Emma Sjögren, Umeå universitet

Vice ordförande Studeranderådet

Isabel Khoure, Stockholms universitet

Utredning kring psykologisk behandling och psykoterapi

Vid kongressen 2016 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda och bereda om och hur specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi ska benämnas, alternativt om den ska tas bort. Under utredningen togs hänsyn till EuroPsy och psykoterapeututbildningen, samt att det var viktigt att titta på frågan strategiskt utifrån ett ”användarperspektiv”. Det gjordes en grundlig konsekvensanalys och för att få in olika tankar och aspekter från berörda inom området skickades en enkät ut, och i vissa fall genomfördes även telefonintervjuer.

Utifrån utredningen beslutade förbundsstyrelsen att behålla båda begreppen psykologisk behandling och psykoterapi men definiera dem olika. Att specialistinriktningen fortsättningsvis ska benämnas psykoterapi. Begreppet psykologisk behandling ser förbundet som ett paraplybegrepp över de metoder inom psykologin, som strävar mot att främja hälsa och mot att minska ohälsa


Formen för vidmakthållande av specialistutbildning

Under mötet tog förbundsstyrelsen tid för att diskutera och inhämta råd för hur ett vidmakthållande av specialistutbildningen ska utformas. Vid kongressen 2013 beslutades att införa en vidmakthållandeordning och 2016 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att lägga ett specificerat förslag på vidmakthållande av specialistbehörighet.

Specialistrådet har utarbetat ett förslag på vidmakthållanderegler för specialistkompetens som har varit ute på remiss till nationella föreningar, psykologföreningar och råd. Synpunkter har även kommit in till förbundsstyrelsen.
Alla deltagare fick möjlighet att diskutera och ge råd om vilket av framtagna alternativ som är mest lämpligt. Förbundsstyrelsen fick många goda råd och synpunkter att ta hänsyn till i ett kommande beslut.

Psykologföretagarna – en tjänst i behov av ökad kännedom

2016 beslutade kongressen att Förbundsstyrelsen skulle utreda om Psykologföretagarna ska uppstå som bolag eller liknande för att i högre utsträckning än idag tillgodose målgruppens behov. För att få en god bild av nuläget behövdes en kartläggning genomföras, i form av fokusgrupper och intervjuer, för att identifiera önskemål, behov och förväntningar.

I undersökningen kom det fram att trots medlemskap finns en låg kunskap om organisationsform och om vad ett medlemskap i Psykologföretagarna rymmer i form av förmåner. Deltagarna såg ingen fördel i att organisationsformen ändras då Psykologföretagarna får en viss draghjälp av Psykologförbundet beträffande trovärdighet och seriositet. Det kom även fram önskemål om mer stöd t ex för nätverksbyggande och marknadsföring.

Rådskonferensen fick information om och möjlighet att ha synpunkter på Förbundsstyrelsens beslut:

 • att inte omvandla Psykologföretagarna till ett bolag
 • att förbundsstyrelsen knyter till sig en rådgivande grupp i företagarfrågor
 • att till kongressen 2020 föreslå att man inrättar ett permanent Företagarråd.


Psykologens och förbundets roll i framtiden

Rådskonferensen avslutades med en workshop där alla deltagare fick dela in sig i grupper för att diskutera och ta fram olika framtidsscenarios. Siktet var inställt på vilka omvärldsfaktorer som på olika sätt kan påverka psykologens roll i framtiden.

Centralt inom förbundet har ett visionsarbete påbörjats och för att kartlägga nuläget har bland annat en medlemsundersökning genomförts. Med resultatet från den och ovan nämnda workshop har vi en god början till en kartläggning av nuläget. Till kongressen 2020 ska bland annat ett utarbetat förslag på ny vision och varumärkesplattform tas fram.

 

 

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...