2020-09-18

En rad småsatsningar löser inte problemen med den psykiska ohälsan

Välkomna 1,2 miljarder kronor i år och nästa år till psykisk ohälsa, men vad händer därefter? Vi saknar långsiktighet och helhet!

Psykologförbundet välkomnar regeringens förslag i budgetpropositionen 2021 om extra medel till att bekämpa psykisk ohälsa och stärka psykiatrin. Psykiatrin lider allvarliga brister och kan i flera avseenden inte erbjuda medborgarna en god och jämlik vård. Behovet väntas även öka i spåren av coronapandemin. Väntetiderna till BUP är för långa och det är inte hållbart för alla de som är i behov av vård och stöd. Vården tar emot allt fler barn och unga i dag, men behoven ökar tyvärr ännu snabbare. Under perioden 2016-2018 ökade antalet besök inom BUP med 24 procent.

Extra pengar är alltid välkommet men vårdens personal går på knäna och det saknas psykologer och psykiatriker att anställa. Detta är ett problem som måste lösas långsiktigt genom en genomtänkt kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö värd namnet.  Patienter idag har mer komplexa behov och behöver specialiserad vård.

En god psykisk hälsa skapas i hela samhället. I skolan, på arbetsplatsen och i samspel med andra människor. Förra årets presenterade regeringen samordnare för psykisk hälsa en långsiktig strategi för att uppnå målet. I betänkandet ”För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt (SOU 2018:90)” konstateras att åtgärder som bygger på ett ökat engagemang och en högre prioritet för frågor kring psykisk hälsa och suicidprevention krävs för att möta den växande utmaning som den psykiska ohälsan står för. Erfarenheterna från tidigare satsningar har varit att de lidit av  bristande kontinuitet och fragmentarisering. Av utredningens bedömningar och ställningstaganden framgår att statens insatser inom området behöver breddas till att omfatta alla relevanta aktörer samt att arbetet behöver bedrivas långsiktigt inom hela välfärdsområdet. Utredaren lämnar bl.a. förslag på att en tioårig strategi för psykisk hälsa och suicidprevention bör tas fram med utgångspunkt i folkhälsopolitiken och Agenda 2030 för hållbar utveckling samt att uppföljningen inom området bör stärkas.

Psykologförbundet anser att regeringens bör sätta i verket de förslag som utredningen presenterat. Lär av erfarenheterna! Sveriges behöver en långsiktig strategi och inte en rad småsatsningar som inte ger önskad effekt.

Nyheter

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...

Vinnaren av Lilla Psykologpriset 2020:"En otrolig belöning!”

2020-12-14

Lilla Psykologpriset 2020 på 10 000 kronor går till psykologstuderande Mamduh Halawa, som läser...