2020-05-16

Eva Tideman och Stefan Jern utses till hedersledamöter

Enligt Sveriges Psykologförbunds stadgar kan hedersledamot utses, ”som gjort sig synnerligen förtjänt därav.” Kongressen 2020 antog med acklamation förbundsstyrelsen förslag att kalla Eva Tideman och Stefan Jern till hedersledamöter av Sveriges Psykologförbund.


Eva Tideman
är specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi och docent vid Lunds universitet. Hon har ett långvarigt engagemang för barns rättigheter och möjligheter och i psykologins tjänst. Eva har också forskat och undervisat inom området på psykologutbildningen i Lund i 20 år, samt varit med och skrivit böcker om evidensbaserad elevhälsa och testning av barn- och ungdomar. Eva Tideman har också spelat en stor roll för psykologprofessionen då hon översätt och utprövat en mängd av de vanligaste testinstrumenten och skattningsskalorna som används vid psykologisk utredning av barn.

Stefan Jern har från mitten av 60-talet och fram till idag engagerat sig i Sveriges Psykologförbund och i viktiga frågor för psykologer och psykologin såväl nationellt som internationellt. I sitt arbete har Stefan Jern bidragit i villkorsfrågor såväl som professionsfrågor. Han har varit initiativtagare till arbetet med Sveriges Psykologförbunds etiska principer, psykologers specialistutbildning, IHPU och arbetet med EuroPsy. Tillika har han suttit som expert i utredningar initierade av myndigheter och departement. På senare år har han även engagerat sig i utlandsutbildade psykologers möjlighet till legitimation.

Nyheter

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Hjärtligt välkommen - Sveriges Psykologförbunds nya ordförande - Kristina Taylor!

2020-05-17

Kongress 2020 valde på söndagen Kristina Taylor som ny ordförande för Sveriges Psykologförbund.