2020-06-12

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarnas förväntningar. Från början var de flesta utmaningar i sjukvården av akut karaktär, såsom olycksfall och infektioner, medan det i dag i större omfattning handlar om kroniska och långvariga tillstånd, ofta med hög komplexitet.

Det är ett välkänt faktum att svensk hälso- och sjukvård uppvisar goda medicinska resultat i internationella jämförelser, samtidigt visar jämförelserna att dagens hälso- och sjukvårdssystem i vissa delar inte motsvarar invånarnas förväntningar. Förväntningar på vårdens tillgänglighet och kontinuitet bedöms lägre än i många andra länder.

Förekomsten av psykisk ohälsa i befolkningen och smärttillstånd eller missbruksproblematik, är exempel på stora utmaningar för sjukvården, men som när sjukvårdssystemen utformades inte var lika vanligt beskrivna eller förekommande.

Sveriges Psykologförbund har läst propositionen och anser att det är viktig att regeringen inte enbart  förstärker primärvården med det medicinska, som fast läkarkontakt och liknande. Vår önskan är att man ser helheten och mer till det interprofessionella. Det är ju fortfarande så att en av tre som söker till primärvården söker för psykisk ohälsa men så ser inte mottagandet ut.

Patientkontrakt tycker vi är bra. Det är viktigt att det i patientkontraktet/planen tydligt ingår vilken psykologisk insats som bör ingå i behandlingen. Det finns goda lösningar med psykologiskt ledningsansvar och specialistkompetenser på psykologins område men det viktiga är att arbetet sker interprofessionellt och inte fastnar i den medicinska traditionen. En psykologisk bedömning av en psykolog i inledningen till diagnostiseringen är helt nödvändig om vi ska vända ohälsotalen. Här kommer utredningen att fortsätta arbeta och vi ser fram emot vad de kommer fram till.

Nästa uppdrag för utredningen är att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt. Sveriges Psykologförbundet deltar i arbetet. Förslagen ska presenteras den 31 mars 2021.

 

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...