2020-02-04

Kristina Taylor föreslås som förbundsordförande

Sveriges Psykologförbunds valberedning föreslår Kristina Taylor som ny förbundsordförande vid förbundets kongress 15-17 maj 2020.

Utifrån inhämtat underlag och framtagen kravprofil är valberedningens sammantagna bedömning att Kristina Taylor ska leda Sveriges Psykologförbund in i framtiden.

Valberedningens motivering lyder:
Kristina Taylor har en lång och bred erfarenhet av förbundet utifrån sitt arbete i Etikrådet och med introduktionskursen i specialistordningen. Hon är också facklig förtroendeperson på sin arbetsplats. Under sin tid som ordförande i Etikrådet har hon på flera sätt utvecklat rådets arbete och adresserat etikfrågorna på en högre nivå i förbundet. Hon har visat på en god förmåga att sprida kunskap och information om komplexa frågor bl.a. genom ”Fråga Etikrådet”- sidan i Psykologtidningen. Kristina har även flera gånger visat en god förmåga att delta i den offentliga debatten med tydlighet och en god ton, t.ex. i sociala medier.

Kristina tillträdde som ordförande i etikrådet under en period när etikrådet samt dess dåvarande ordförande var under stark press, och hon visade då prov på mod, integritet och gott ledarskap. Dessa omvittnade egenskaper samt hennes drivkraft, förmåga till utveckling, tydlighet samt goda kommunikationsförmåga bedömer valberedningen vara viktiga egenskaper för förbundets framtida ordförande. Därför föreslås Psykologförbundets kongress 15-17 maj 2020 välja Kristina Taylor till ny förbundsordförande.

Valberedningens process:
Valberedningen tog under våren 2019 fram en kravprofil för ordförandevalet vilken offentliggjordes i form av en annons som lades ut på förbundets hemsida. Nomineringar till posten mottogs fr.o.m. rådskonferensen våren 2019 t.o.m. sista oktober 2019.

Vid nomineringstidens utgång hade sex personer nominerats med allt från en till tolv nomineringar per kandidat. För att få ett bättre och mer likvärdigt underlag för valberedningens fortsatta arbete ombads alla nominerade kandidater skicka in en presentation av sig själv och sina meriter. En av de nominerade valde då att dra tillbaka sin kandidatur.

De fem återstående intervjuades utifrån en av valberedningen framtagen intervjumall. Lite senare drog ytterligare en person tillbaka sin kandidatur av personliga skäl. Utifrån kandidaternas presentationer och den första omgången intervjuer beslutade valberedningen att gå vidare med ett par av kandidaterna och genomförde ytterligare intervjuer med dem samt intervjuade deras referenspersoner.

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.