2020-05-17

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.

Ordförande

Kristina Taylor har en lång och bred erfarenhet av förbundet utifrån sitt arbete i Etikrådet och med introduktionskursen i specialistutbildningen. Hon är också facklig förtroendeperson på sin arbetsplats. Under sin tid som ordförande i Etikrådet har hon på flera sätt utvecklat rådets arbete och adresserat etikfrågorna i förbundet.

1:e vice ordförande

Maria Nermarkhar lång erfarenhet av avtals- och villkorsfrågor och arbetar idag heltid som facklig företrädare i Region Skåne. Hon har haft förtroendet som förbundsstyrelseledamot sedan kongressen 2016.

2:e vice ordförande

Annalena Pejok arbetar som psykolog inom primärvården, och var med och startade upp Nätverket för primärvårdspsykologer. Hon har haft förtroendet som förbundsstyrelseledamot sedan Rådskonferensen 2018.

Ledamöter

Martina Holmbom har suttit i förbundsstyrelsen under två mandatperioder, hon är verksam inom skola och specialist i neuropsykologi.

Sara Renström har varit studerandeledamot samt suttit en mandatperiod som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, hon arbetar i statlig sektor.

Isabel Khoure har varit studerandeledamot i förbundsstyrelsen och arbetar på BUP.

Eva-Lena Lindström arbetar idag i primärvården i Ånge, är specialist i klinisk psykologi med särskilt intresse inom området glesbygdspsykologi. Eva-Lena kommer inom kort börja arbeta inom Mödra- och barnhälsovården.

Anders Ordqvist arbetar inom VGRs företagshälsovård samt sitter i styrelsen för Psykologföreningen VGR.

Andreas Karlsson har varit drivande i uppbyggandet av psykologutbildningen på Mittuniversitetet och har haft en central roll i Beteendeterapeutiska föreningen. Han arbetar nu inom psykiatrin.

Carl Hellström har varit vice ordförande i SACO studentråd samt arbetat som politisk sekreterare på Läkarförbundet. Han arbetar nu på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i privat regi. 

Ledamöterna representerar en åldersmässig och geografisk spridning. De representerar arbete med vuxna respektive barn och har sina anställningar inom både kommunal-, regional-, statlig- och privat verksamhet. Könsfördelningen representerar kåren i stort.

  

Ordinarie studerandeledamot i förbundsstyrelsen

Linus Olsén läser termin 6 vid Örebro universitet och har haft uppdrag som kommunikationsansvarig och vice ordförande i Studeranderådet.

Ninni Ahlinläser termin 4 vid Linköpings Universitet.

Suppleant för studerandeledamot

Josefine Rasmusson läser termin 7 vid Göteborgs universitet.

Jonna Petersson läser termin 7 vid Göteborgs universitet.

Emma Henning läser termin 10 vid Göteborgs universitet och har tidigare varit ordinarie studerandeledamot.

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.