2023-03-22

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statligt SiS-hem eller i annan verksamhet kopplad till tvångsvård? Då har du möjlighet att delta på Psykologförbundets remissmöte om Samsjuklighetsutredningen kommande betänkande om tvångsvård våren 2023.

Dokument

Bakgrund

Regeringen tillsatte den så kallade Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) i juni 2020 med uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Utredningen överlämnade sitt delbetänkande Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till regeringen i november 2021. Bland förslagen ingick att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende.

I oktober 2021 fick utredningen ett tilläggsuppdrag att lämna förslag på gemensam tvångsvårdslag för personer som tvångsvårdas på grund av skadligt bruk och beroende (LVM) och för personer som tvångsvårdas på grund av andra psykiska sjukdomar (LPT). En del i tilläggsuppdraget är att överväga olika alternativ för hur den slutna tvångsvården vid skadligt bruk och beroende ska organiseras, utifrån att regionerna ska ha ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna under hela vårdprocessen. Utredningen redovisade sina förslag om tvångsvården till regeringen i slutet av januari 2023, se slutbetänkandet ovan.

Utredningens förslag kring organisation av tvångsvården kommer på ett eller annat sätt beröra psykologer som arbetar på särskilda institutioner inom Statens institutionsstyrelses (SiS) regi. Psykologförbundet avser därför att hålla ett möte för alla intresserade medlemmar – de som arbetar på SiS-hem men även övriga – när väl utredningens betänkande kommit på remiss. Syftet är att förbundet ska kunna avge ett väl förankrat remissyttrande som fångar alla relevanta aspekter och infallsvinklar på förslagen.

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...