2023-03-22

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statligt SiS-hem eller i annan verksamhet kopplad till tvångsvård? Då har du möjlighet att delta på Psykologförbundets remissmöte om Samsjuklighetsutredningen kommande betänkande om tvångsvård våren 2023.

Dokument

Bakgrund

Regeringen tillsatte den så kallade Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) i juni 2020 med uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Utredningen överlämnade sitt delbetänkande Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) till regeringen i november 2021. Bland förslagen ingick att hälso- och sjukvården ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende.

I oktober 2021 fick utredningen ett tilläggsuppdrag att lämna förslag på gemensam tvångsvårdslag för personer som tvångsvårdas på grund av skadligt bruk och beroende (LVM) och för personer som tvångsvårdas på grund av andra psykiska sjukdomar (LPT). En del i tilläggsuppdraget är att överväga olika alternativ för hur den slutna tvångsvården vid skadligt bruk och beroende ska organiseras, utifrån att regionerna ska ha ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatserna under hela vårdprocessen. Utredningen redovisade sina förslag om tvångsvården till regeringen i slutet av januari 2023, se slutbetänkandet ovan.

Utredningens förslag kring organisation av tvångsvården kommer på ett eller annat sätt beröra psykologer som arbetar på särskilda institutioner inom Statens institutionsstyrelses (SiS) regi. Psykologförbundet avser därför att hålla ett möte för alla intresserade medlemmar – de som arbetar på SiS-hem men även övriga – när väl utredningens betänkande kommit på remiss. Syftet är att förbundet ska kunna avge ett väl förankrat remissyttrande som fångar alla relevanta aspekter och infallsvinklar på förslagen.

Nyheter

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Nätverket för primärvårdspsykologer inom Psykologförbundet arrangerade kompetens- och nätverksträ...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Den 17 mars firar vi Kollektivavtalets dag! Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av...

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

2023-02-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jako...

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

2023-02-15

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger...