2020-06-12

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt betänkande till regeringen. Sveriges Psykologförbund har deltagit i en Sacogemensam referensgrupp som har följt utredningens arbete.

Utredningens förslag om ändringar i lagen om anställningsskydd kommer under hösten att gå ut på remiss och Sveriges Psykologförbund kommer att aktivt delta både i det fortsatta arbetet som Saco bedriver med lagförslagen och genom påverkansarbete. Förbundets bedömning är att om förslagen genomförs kommer den svenska arbetsrätten och anställningstryggheten förändras i grunden. Förslagen är politiskt mycket kontroversiella, och mycket kan hända innan ett lagförslag läggs fram på riksdagens bord.

Utredningen för fram en mängd olika förslag som sammantagna leder till mycket stora förändringar av anställningsskyddet.  Bland annat föreslås vid arbetsbrist att den nuvarande möjligheten för en arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två anställda från turordningen utvidgas till att gälla alla arbetsgivare och att fem anställda ska kunna undantas. Det gör att arbetsgivaren kommer att ha större möjligheter att bestämma vem som ska sägas upp vid en arbetsbrist. ”Sist in-först ut-principen” kommer därmed inte gälla på samma sätt som idag.

Det föreslås också att arbetsgivare ska ha en skyldighet att erbjuda kompetensutveckling för sina anställda. Det förslaget innehåller dock en mängd begränsningar. Frågan om arbetsgivaren har fullgjort sitt ansvar ska kunna prövas först efter en uppsägning. I de fall kompetensutveckling ingår som en naturlig del av t.ex. en psykologs arbetsuppgifter innebär förslaget inte något ytterligare stöd för den anställda. Förslaget om kompetensutveckling innebär i realiteten att det är arbetsgivaren som avgör vilken kompetensutveckling som ska erbjudas och vilka anställda som ska erbjudas kompetensutveckling.

Idag gäller att om man för talan mot en uppsägning som man anser vara utan saklig grund, anställningen består till dess tvisten är avslutad. Den regeln kommer enligt förslaget att tas bort. Det innebär att anställningen kommer att avslutas efter uppsägningstiden utgång, oavsett om arbetsgivaren sagt upp den anställda i strid mot lagen. Detta riskerar att minska möjligheten att föra talan mot felaktiga uppsägningar.

Mer information om hur utredningens förslag påverkar dig 

Nyheter

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...

Det krävs mer än maxantal elever per psykolog för en fungerande elevhälsa

2021-03-29

Maxantal elever per skolpsykolog kan bidra till likvärdighet. Men för en fungerande elevhälsa krä...

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

2021-02-17

I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken.

Välkomna slutsatser i utredningen om God och nära vård

2021-01-29

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna i betänkandet Rätt stöd till psykisk hälsa, som...