2018-01-12

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Idag överlämnas betänkandet ”För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111” till regeringen.

I betänkandet står barnets bästa i centrum och bland annat lyfts att barnet ska ha rätt till information och möjlighet att framföra sina åsikter, att barn inte får vårdas tillsammans med vuxna om det inte är förenligt med barnets bästa, och att barn inte får vårdas på sjukvårdsinrättning för rättspsykiatrisk vård. Vidare lyfts särskild reglering om fasthållning och åtstramning av möjligheterna att använda fastspänning med bälte och användande av avskiljning.

I betänkandet framgår att bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska tvångsvården för barn måste ses över. Samordnaren föreslår att Socialstyrelsen bör göra detta i syfte att tydliggöra hur ledningsansvaret inom den psykiatriska heldygnsvården kan utformas för att garantera att de barn som tvångsvårdas får tillgång till allsidiga vård- och behandlingsinsatser av såväl medicinsk som psykologisk och omvårdande karaktär.

Frågan om det medicinska ledningsansvaret inom hälso- och sjukvården är komplex och då särskilt vad gäller den psykiatriska tvångsvården. Att säkerställa tillgången till medicinsk, psykologisk och omvårdande kompetens är särskilt angeläget när vården sker med tvång, och i synnerhet om den inriktas mot barn med psykisk ohälsa. För ökad effektivitet, bättre resultat och att garantera att de barn som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården får tillgång till omfattande behandlingsinsatser är det avgörande att olika kunskapsområden ska kunna hävda sig jämbördigt.

I uppdraget bör Socialstyrelsen bedöma om det finns förutsättningar för att inom den psykiatriska vården för barn, komplettera det nuvarande medicinska ledningsansvaret med psykologiskt ledningsansvar och omvårdnadsledningsansvar samt överväga hur ansvarsförhållandena mellan dessa ledningsfunktioner skulle vara utformat. Socialstyrelsen uppmanas samråda med berörda professionsföreningar för uppdragets genomförande. Socialstyrelsen ska vid behov föreslå ny lagstiftning.

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...