2017-09-20

Sveriges Psykologförbund kommenterar Budgetpropositionen för 2018 - Ett välkommet tillskott!

Regeringen presenterar en budget för år 2018 med många förtjänstfulla insatser inom välfärdssektorn och hälso- och sjukvården. Utöver redan tidigare satsning lägger regeringen mer pengar på bland annat överenskommelser med SKL om drygt 1 miljard kronor 2017 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa.

Regeringen konstaterar att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem och behovet av ökade insatser är stort. Särskilt oroväckande är att många barn och unga lider av psykisk ohälsa. Med anledning av detta ökar regeringen anslaget Bidrag till psykiatri med 100 miljoner kronor i propositionen för år 2018. Medlen ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive första linjens psykiatri i primärvården genom en förstärkning av regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa.

Regeringen avsätter ytterligare medel för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Regeringen har tagit initiativ till förstärkningar av de pågående satsningarna på psykisk hälsa, med särskilt fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna. Som en del i regeringens arbete med jämlik hälsa föreslår regeringen att 137 miljoner kronor per år avsätts under 2018–2020 för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.

Anders Wahlberg, förbundsordförande, kommenterar: ”Det här är ett välkommet tillskott till barn- och ungdomspsykiatrin som idag har stora svårigheter att fullgöra sitt uppdrag. Resurserna kan med fördel användas till kompetensförstärkningar och utveckling av specialistkompetens inom BUP. Ett utvecklingsprojekt som genomförs i Stockholms läns landsting, med en samordnad specialistutbildning inom BUP skulle genom den föreslagna resursökningen kunna få spridning i landet.”

Nyheter

Ett partsgemensamt förslag om konflikträtten överlämnas till regeringen

2018-06-05

Idag har parterna på svensk arbetsmarknad överlämnat ett förslag om konflikträtten till regeringe...

Innehållsrik agenda på årets Rådskonferens

2018-05-30

Lördagen den 26 maj samlades drygt 50 förtroendevalda för att delta på Sveriges Psykologförbunds...

"Inkludera psykologen i vårdcentralens hela uppdrag"

2018-05-21

Vid Sveriges Psykologförbunds nätverksträff för primärvårdspsykologer i Umeå 2017, kom deltagare...

Sara Wallén tilldelas Lilla psykologpriset 2018

2018-04-27

Sveriges Psykologförbund har glädjen att tilldela Lilla psykologpriset 2018 till Sara Wallén.

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...