2017-09-20

Sveriges Psykologförbund kommenterar Budgetpropositionen för 2018 - Ett välkommet tillskott!

Regeringen presenterar en budget för år 2018 med många förtjänstfulla insatser inom välfärdssektorn och hälso- och sjukvården. Utöver redan tidigare satsning lägger regeringen mer pengar på bland annat överenskommelser med SKL om drygt 1 miljard kronor 2017 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa.

Regeringen konstaterar att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem och behovet av ökade insatser är stort. Särskilt oroväckande är att många barn och unga lider av psykisk ohälsa. Med anledning av detta ökar regeringen anslaget Bidrag till psykiatri med 100 miljoner kronor i propositionen för år 2018. Medlen ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inklusive första linjens psykiatri i primärvården genom en förstärkning av regeringens befintliga satsning på psykisk hälsa.

Regeringen avsätter ytterligare medel för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända. Regeringen har tagit initiativ till förstärkningar av de pågående satsningarna på psykisk hälsa, med särskilt fokus på första linjens psykiatri för barn och unga samt psykiatrisk vård för vuxna. Som en del i regeringens arbete med jämlik hälsa föreslår regeringen att 137 miljoner kronor per år avsätts under 2018–2020 för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.

Anders Wahlberg, förbundsordförande, kommenterar: ”Det här är ett välkommet tillskott till barn- och ungdomspsykiatrin som idag har stora svårigheter att fullgöra sitt uppdrag. Resurserna kan med fördel användas till kompetensförstärkningar och utveckling av specialistkompetens inom BUP. Ett utvecklingsprojekt som genomförs i Stockholms läns landsting, med en samordnad specialistutbildning inom BUP skulle genom den föreslagna resursökningen kunna få spridning i landet.”

Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...