2019-08-20

Arbetsförmedlingens vägval - arbetslösa behöver fortsatt psykologstöd

Sveriges Psykologförbund har lämnat synpunkter till Arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med förbundets professionsförening på Arbetsförmedlingen, RAPPA, med anledning av förändringarna inom Arbetsförmedlingen. Förbundet menar att om myndigheten ska lyckas med sitt uppdrag är det helt avgörande att insatserna anpassas till målgruppen och till de funktionsnedsättningar de faktiskt har.

Det händer mycket på Arbetsförmedlingen generellt och inte minst inom avdelningen för arbetslivsinriktad rehabilitering. Nu har regeringen gett Arbetsförmedlingen ett stort uppdrag med inte mindre än 28 deluppdrag, varav ett handlar om att ge förslag till organisationen av matchade och rustande insatser för personer med funktionsnedsättning. 

Målsättningen sägs vara att de upphandlade insatserna ska organiseras så att olika grupper av arbetssökandekan ges ett ändamålsenligt stöd och att de är möjliga att upphandla på ett effektivt sätt. Exempelvis hur matchande och rustande insatser ska upphandlas och hur gränsdragningen kan göras mellan de särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och andra insatser som målgruppen tar del av samt hur de tjänster som upphandlas inom LOV liksom i dag kan användas. (A2019/00923/A; punkt 4).

Sveriges Psykologförbund lämnade synpunkter till departementet tillsammans med förbundets professionsförening på Arbetsförmedlingen, RAPPA. Här är de centrala punkterna:

  • Vi ser en stor risk att leverantörer inte kommer att kunna leverera samtliga erbjudna tjänster över hela landet, huvudsakligen på grund av svårigheten att få lönsamhet i glesbygdsregioner.
  • Det är helt nödvändigt att Arbetsförmedlingen ställer hårda krav på tillgänglighet på psykologisk kompetens vid upphandlingar eftersom vi vet att en lång arbetslöshet kan orsaka psykisk ohälsa. Detta måste definieras i kravspecifikationen till leverantörer.
  • Bedömningen av om en person ska anses som funktionsnedsatt ska vara en del i myndighetsutövningen. Arbetspsykologiska utredningar, bedömning samt kvalitetssäkringsarbetet måste därför ligga hos legitimerad psykolog på Arbetsförmedlingen. Om utredande insatser utförs av extern leverantör bedömer vi av etiska och juridiska skäl att ett upphandlingsförfarande är bättre än LOV. Arbetsförmedlingens psykologer har även ansvar för att bidra till arbetsmarknadspolitiska bedömningar, t ex den arbetssökandes förutsättningar för arbete/studier, arbetsmarknadens krav och behov samt Arbetsförmedlingens uppdrag och möjligheter.
Nyheter

Välkomna slutsatser i utredning – men helhetsperspektivet behöver värnas

2021-05-06

Psykologförbundet välkomnar slutsatserna som presenteras i betänkandet Sammanhållen god och nära...

Hårresande lagstiftning för intellektuellt funktionsnedsatta

2021-04-29

"Det är hårresande att lagstiftningen kring intellektuellt funktionsnedsatta som begått brott...

Vill du arbeta med företagarfrågor i förbundets nya råd?

2021-04-23

Kongressen 2020 beslutade att ett företagarråd ska inrättas och valberedningen söker nu ledamöter...

Otillräckliga satsningar i regeringens vårbudget

2021-04-20

I vårändringsbudgeten satsar regeringen bland annat på sommarkurser, betygsprövning och lovskola...

DN: För många elever per skolpsykolog i landet

2021-04-13

Psykologförbundets riktmärke är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – men i dag ha...