2020-03-16

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och råd

Inför kongressen 2020 har valberedningen i uppdrag att förbereda val av förbundsordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen samt förbundets råd. Nedan presenteras valberedningens förslag.

Förbundsstyrelse

Ordförande:   

Kristina Taylor
skolpsykolog och ordförande i Sveriges Psykologförbunds Etikråd                                 

1:a vice ordförande: 

Maria Nermark
arbetar heltid som facklig företrädare inom Region Skåne, förbundsstyrelseledamot sedan 2016             

2:a vice ordförenade:             

Annalena Pejok           
psykolog inom primärvården, förbundsstyrelseledamot sedan 2018                                

Ledamöter:     

Martina Holmbom      
är verksam inom skola och är specialist i Neuropsykologi, förbundsledamot sedan två mandatperioder

Sara Renström             
arbetar på Rekryteringsmyndigheten, har tidigare varit studerandeledamot i förbundsstyrelsen och förbundsstyrelseledamot sedan 2016

Isabel Khoure               
har varit studerandeledamot i förbundsstyrelsen och arbetar inom BUP

Eva-Lena Lindström    
arbetar inom primärvården och är specialist i klinisk psykologi med särskilt intresse inom området glesbygdspsykologi

Anders Ordqvist          
arbetar inom Västra Götalandsregionens företagshälsovård samt sitter i styrelsen för Psykologföreningen VGR

Andreas Karlsson        
adjunkt vid Mittuniversitetet och arbetar inom psykiatrin               

Carl Hellström              
arbetar på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i privat regi            

De föreslagna ledamöterna representerar en åldersmässig och geografisk spridning. De representerar arbete med vuxna respektive barn och har sina anställningar inom både kommunal-, regional-, statlig- och privat verksamhet. Könsfördelningen representerar kåren i stort. 

Förslag till förbundets råd

Etikrådet

Ordförande:

Patrik Lind 
arbetar på BUP i Stockholm

Vice ordf:            

Anita Wäster
pensionär, tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen i Växjö

Ledamöter:                   

Bo Hejlskov Elvén 
arbetar med utbildning och handledning i eget företag
(valdes vid förra kongressen för två mandatperioder dvs till 2023)

Åsa Prestby Magnusson
arbetar inom SiS Skåne 
(föreslås väljas för två mandatperioder dvs till 2026)

Linda Richter Sundberg
forskare på Umeå universitet                      

Joel Rutschman
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten


Specialistrådet

Sammankallande:       

Sara Henrysson Eidvall
(Arbets- och organisationspsykologi)

Ledamöter:                   
Sofia Strand
(Klinisk psykologi/psykologisk behandling)

Maria Marinopoulou
(Klinisk psykologi/neuropsykologi)

Malin Öhman
(Pedagogisk psykologi)

Vetenskapliga rådets presidium

Ordförande: 

Petri Partanen
(pedagogisk psykologi)

Vice ordförande:     

Ida Flink
(klinisk psykologi)

Elinor Schad
(arbets- och organisationspsykologi)

Nyheter

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-08-05

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugota...

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” har lämnat sitt betänkande till regeringen

2020-06-12

Den 31 maj överlämnades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (s.k. LAS-utredningen) sitt...

Inriktning för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

2020-06-12

I propositionen (Prop. 2019/20:164) slås fast att dagens system inte fullt ut motsvarar invånarna...

På nya poster inom förbundet

2020-05-17

På kongressen valdes följande personer till förtroendeposter i förbundets råd och som...

Ny förbundsstyrelse driver förbundet framåt

2020-05-17

På kongressen valdes ny styrelse som ska leda Sveriges Psykologförbund de närmaste tre åren.