Nytt läge för Specialistutbildningen

Det är med stolthet Psykologförbundet ser på specialistutbildningen och dess första 30 år. Förbundet och kåren har skapat en specialistutbildning som är attraktiv för psykologer och säkerställer kunskapsutveckling och högt förtroende för professionen. Nu behövs ett omtag.

Redan under 80-talet diskuterades i förbundet hur en specialistordning för psykologer skulle kunna se ut. Olika modeller skissades, men det kom inte till någon regelrätt proposition till kongressen förrän 1992. Till dags dato har mer än 2500 psykologer blivit specialister.

Förändringar som påverkar

När specialistutbildningen startade var psykologen mer anonym i offentligheten än idag då expertrollen blivit tydlig både i media och andra sammanhang. Den psykiska ohälsan är oftare omtalad, och ökar i termer av att fler söker hjälp. Allmänheten efterfrågar aktivt psykologer.

Intresset för att gå specialistutbildningen är stort och växer snabbt, utbildningen omfattar idag en stor andel av psykologkåren. Många av dagens psykologarbetsgivare efterfrågar specialiserade psykologer och på senare tid har ett flertal aktörer, som universitet och regioner, arbetat för att skapa egna specialistutbildningar i samarbete med Psykologförbundet.

Det är i detta läge som Psykologförbundets styrelse sett ett behov av göra ett omtag kring utbildningens former och utveckling. Efter en genomgripande utredning med många diskussioner menar styrelsen att bästa vägen framåt är att öppna huvudmannaskapet för utbildningen och kraftsamla tillsammans med aktörer som har kunskap, erfarenhet och resurser. Målet är att erbjuda morgondagens specialistutbildning som håller en hög kvalitet för psykologer, arbetsgivare, patienter - en likvärdig utbildning som samtidigt öppnar för fler samarbeten.

Specialistrådet skapar legitimitet åt utbildningen

Styrelsen vill ge ökad legitimitet åt, och lyfta fram, den gedigna kunskapen i våra nationella föreningar. Styrningen av utbildningen genom förbundets specialistråd utvecklas genom att rådet utökas med ledamöter från de nationella föreningarna som företräder utbildningsområdena.

Omtag och tydliga roller för förbundet

Styrelsen har inom ramen för omtaget fattat ett inriktningsbeslut om att renodla förbundets roller i förhållande till utbildningen.

  • Rollen som påverkansaktör för statlig reglering av utbildningen behöver prioriteras och nyttan av specialistbehöriga psykologer inom olika verksamheter behöver bli tydligt för politiker och beslutsfattare.

  • Rollen som påverkansaktör för psykologers villkor och löner är fortsatt viktig för förbundet lokalt och centralt.

  • Rollen som kvalitetsansvarig för utbildningens jämna och höga kvalitet förändras genom nya samarbeten och är en fortsatt viktig fråga för förbundet En ny roll som samordnare av de olika aktörerna behövs. Specialistrådets roll och uppgift utvecklas.

  • Rollen som administratör för utbildningen förändras och fasas över tid ut på ett ansvarsfullt sätt.

Under utvecklingstiden

Under utvecklingstiden ska förbundet fortsätta att driva utbildningen som tidigare. Ett större arbete med att förbättra de blivande specialisternas informationsbehov och hantering av den egna utbildningen i en digital miljö är planerad.

Gemensamt arbete

Utvecklingen av specialistutbildningen är ett intresse för hela psykologkåren. Många utvecklingsidéer, tankar och synpunkter förs fram i olika forum. Förbundet behöver gemensamt i alla sina delar komma samman för att skapa de bästa förutsättningarna för specialistutbildningen framåt. Förbundsstyrelsen välkomnar samtal, tankar och synpunkter kring förändringar i specialistutbildningen. Maila till post@psykologforbundet.se för kontakt.

Du kan följa förändringsarbetet här: Nyheter om specialistutbildningen