2022-01-25

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett bra stöd för psykologerna i verksamheten.

Samtidigt är det alltid svårt att bedöma hur tydlig en rutin/anvisning är och hur den fungerar när det kommer till praktisk användning, varför det är viktigt att följa upp och vidareutveckla den i en fortsatt dialog med psykologerna i myndighetens verksamhet.

Nyheter

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratkunskapsstöd frå...

Remissvar: Tryggare hem för barn, SOU 2022:71 (Ju2023/00125)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...