2022-01-25

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett bra stöd för psykologerna i verksamheten.

Samtidigt är det alltid svårt att bedöma hur tydlig en rutin/anvisning är och hur den fungerar när det kommer till praktisk användning, varför det är viktigt att följa upp och vidareutveckla den i en fortsatt dialog med psykologerna i myndighetens verksamhet.

Nyheter

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2022-05-31

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs...

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...