2022-01-25

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett bra stöd för psykologerna i verksamheten.

Samtidigt är det alltid svårt att bedöma hur tydlig en rutin/anvisning är och hur den fungerar när det kommer till praktisk användning, varför det är viktigt att följa upp och vidareutveckla den i en fortsatt dialog med psykologerna i myndighetens verksamhet.

Nyheter

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remissvar: Kort etisk analys av omdiagnostisering

2022-12-02

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående vägledningsdok...

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-10-03

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsv...

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...