2021-07-09

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några av utredningens förslag.

Förbundets framför att  det är viktigt att rätt resurser och förutsättningar ges för den psykologiska insatsen i elevhälsan, samt för den samlade elevhälsan. 
Det är exempelvis viktigt att huvudman säkerställer att psykologen tilldelas för uppdraget en funktionsduglig fysisk arbetsmiljö exempelvis arbetsrum och test-/samtalsrum som uppfyller krav på patientsäkerhet.

Förbundet anser även att elevantalet på 1000 elever för varje enskild psykolog enligt utredningens förslag är för högt. Sveriges Psykologförbundet (PSIFOS) rekommendation för att garantera rektors, skolors och elevers tillgång till önskvärt psykologstöd så behöver det finnas minst en heltids psykologtjänst per max två rektorer eller max 500 elevers skolmiljö (om en rektor har ansvar för upp till 500 elever). Det finns en påtaglig risk att i kommuner där psykologer lyckats säkerställa ett lägre elevantal kommer att drabbas negativt.

Något som också starkt påverkar psykologen i sitt arbete är antal rektorer, skolenheter och elevhälsoteam, som psykologen samarbetar inom. Att enbart fokusera på elevantal missgynnar psykologen, då en stor del av arbetet handlar om antal kontakter ute på skolorna. Det valda nyckeltalet, förutom hur det är relaterat till hur psykologens uppdrag är utformat, är relaterat till om psykologer har strategiska funktioner i verksamheten.

Nyheter

Remissvar: Psykologexamen, revideringsbehov av två examensmål. U2022/01494

2022-06-22

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport...

Inspektionen för vård och omsorgs förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2022-05-31

Psykologförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Inspektionen för vård och omsorgs...

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...