2021-07-09

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några av utredningens förslag.

Förbundets framför att  det är viktigt att rätt resurser och förutsättningar ges för den psykologiska insatsen i elevhälsan, samt för den samlade elevhälsan. 
Det är exempelvis viktigt att huvudman säkerställer att psykologen tilldelas för uppdraget en funktionsduglig fysisk arbetsmiljö exempelvis arbetsrum och test-/samtalsrum som uppfyller krav på patientsäkerhet.

Förbundet anser även att elevantalet på 1000 elever för varje enskild psykolog enligt utredningens förslag är för högt. Sveriges Psykologförbundet (PSIFOS) rekommendation för att garantera rektors, skolors och elevers tillgång till önskvärt psykologstöd så behöver det finnas minst en heltids psykologtjänst per max två rektorer eller max 500 elevers skolmiljö (om en rektor har ansvar för upp till 500 elever). Det finns en påtaglig risk att i kommuner där psykologer lyckats säkerställa ett lägre elevantal kommer att drabbas negativt.

Något som också starkt påverkar psykologen i sitt arbete är antal rektorer, skolenheter och elevhälsoteam, som psykologen samarbetar inom. Att enbart fokusera på elevantal missgynnar psykologen, då en stor del av arbetet handlar om antal kontakter ute på skolorna. Det valda nyckeltalet, förutom hur det är relaterat till hur psykologens uppdrag är utformat, är relaterat till om psykologer har strategiska funktioner i verksamheten.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...