2021-05-31

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

Psykologförbundet har inkommit med synpunkter över utredningen; Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg.

Psykologförbundet uppfattar att utredningens förslag är väl utformade för att skydda den enskildes personliga integritet och ställer sig positivt till förslaget till lag om en sammanhållen informationsöverföring och kvalitetsuppföljning. 

Läs remissvaret här

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...