2021-05-31

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över utredningen; Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg.

Psykologförbundet uppfattar att utredningens förslag är väl utformade för att skydda den enskildes personliga integritet och ställer sig positivt till förslaget till lag om en sammanhållen informationsöverföring och kvalitetsuppföljning. 

Läs remissvaret här

Nyheter

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över utredningen; Delbetänkan...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...