2021-12-21

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

Idag uppgår snart hälften av alla de långa sjukskrivningarna av personer md psykiska diagnoser och ohälsa. Psykologförbundet välkomnar utredningens förslag och hoppas att de kan underlätta för fler personer än idag återgå till arbetsmarknaden. Nedan finns en kort sammanfattning av förbundets remissvar.

Utredningen föreslår att prövning av rätten till sjukersättning ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av rätt till sjukpenning. Förbundet hoppas att förslagen resulterar i att det underlättar för personer som befinner sig inom socialförsäkringens ram ges bättre möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Vi delar utredningens beskrivning att många personer med nedsatt arbetsförmåga hänvisas till arbeten som i verkligenheten inte finns. Detta gäller särskilt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Psykologer verksamma inom både primärvård och specialistvård vittnar om att intygskraven i samband med försäkringsmedicinska utredningar och arbetsförmågebedömningar kräver psykologiska underlag, vilka inte alltid efterfrågas eller beaktas. För att underlätta handläggningen, och minska risken för att psykologiska aspekter inte beaktas i bedömningen av den stora grupp personer med psykiska diagnoser i sjukförsäkringssystemet, skulle ett tydligare krav på psykologutlåtande vara nödvändigt.

För personer äldre än 60 år föreslås att kraven minskas och enbart bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av, samt andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Förbundet anser det som ett bra förslag men ställer sig frågande till vad som avses med ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”.

Såväl förebyggande sjukpenning som rehabiliteringsersättning används i dag i relativt liten utsträckning. Utredningen föreslår att förmånen förebyggande sjukpenning ska ersättas med en ny förmån som ska heta preventionsersättning, som ska bestå av preventionspenning och preventionsbidrag. Förbundet välkomnar en förenkling av ersättningen till preventiva insatser för att förhindra sjukdom.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...