2018-04-25

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att stärka kvalitetsarbetet i vården, men den går inte så långt i sina förslag som att helt förbjuda tvångsåtgärder. Sveriges Psykologförbund anser att detta inte är tillräckligt och vill gå längre. Vi menar att det är fullt möjligt att helt förbjuda fasthållning och annan rörelsebegränsning som tvångsåtgärd vid heldygnsvård av barn och ungdomar. Genom att bygga upp strategier, förhållningssätt, och vårdorganisation för att undvika tvångsåtgärder, går detta att förverkliga.

Utredningen lyfter även fram att bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska tvångsvården för barn måste ses över. Förslagsvis bör Socialstyrelsen göra detta i syfte att tydliggöra hur ledningsansvaret inom den psykiatriska heldygnsvården bör utformas. Sveriges Psykologförbund välkomnar förslaget om psykologiskt- och omvårdnadsledningsansvar och menar att detta kommer att utgöra viktiga funktioner för att, tillsammans med medicinskt ledningsansvar, systematisk stärka vården.

Nyheter

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här