2018-04-25

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att stärka kvalitetsarbetet i vården, men den går inte så långt i sina förslag som att helt förbjuda tvångsåtgärder. Sveriges Psykologförbund anser att detta inte är tillräckligt och vill gå längre. Vi menar att det är fullt möjligt att helt förbjuda fasthållning och annan rörelsebegränsning som tvångsåtgärd vid heldygnsvård av barn och ungdomar. Genom att bygga upp strategier, förhållningssätt, och vårdorganisation för att undvika tvångsåtgärder, går detta att förverkliga.

Utredningen lyfter även fram att bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska tvångsvården för barn måste ses över. Förslagsvis bör Socialstyrelsen göra detta i syfte att tydliggöra hur ledningsansvaret inom den psykiatriska heldygnsvården bör utformas. Sveriges Psykologförbund välkomnar förslaget om psykologiskt- och omvårdnadsledningsansvar och menar att detta kommer att utgöra viktiga funktioner för att, tillsammans med medicinskt ledningsansvar, systematisk stärka vården.

Nyheter

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Läs remissvaret här

Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar

2020-03-05

Läs remissvaret här  

Komplementär och alternativ vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-11-11

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över komplementär och alternati...

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

2019-09-19

Sveriges Psykologförbund har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet som lämnats av...

Samspel för hälsa SOU 2018:80

2019-04-23

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens beskrivning och ser det som angeläget att...