2018-04-25

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att stärka kvalitetsarbetet i vården, men den går inte så långt i sina förslag som att helt förbjuda tvångsåtgärder. Sveriges Psykologförbund anser att detta inte är tillräckligt och vill gå längre. Vi menar att det är fullt möjligt att helt förbjuda fasthållning och annan rörelsebegränsning som tvångsåtgärd vid heldygnsvård av barn och ungdomar. Genom att bygga upp strategier, förhållningssätt, och vårdorganisation för att undvika tvångsåtgärder, går detta att förverkliga.

Utredningen lyfter även fram att bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska tvångsvården för barn måste ses över. Förslagsvis bör Socialstyrelsen göra detta i syfte att tydliggöra hur ledningsansvaret inom den psykiatriska heldygnsvården bör utformas. Sveriges Psykologförbund välkomnar förslaget om psykologiskt- och omvårdnadsledningsansvar och menar att detta kommer att utgöra viktiga funktioner för att, tillsammans med medicinskt ledningsansvar, systematisk stärka vården.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...