2018-04-25

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Utredningen lämnar ett flertal lagförslag i syfte att minska behovet av tvångsåtgärder och att stärka kvalitetsarbetet i vården, men den går inte så långt i sina förslag som att helt förbjuda tvångsåtgärder. Sveriges Psykologförbund anser att detta inte är tillräckligt och vill gå längre. Vi menar att det är fullt möjligt att helt förbjuda fasthållning och annan rörelsebegränsning som tvångsåtgärd vid heldygnsvård av barn och ungdomar. Genom att bygga upp strategier, förhållningssätt, och vårdorganisation för att undvika tvångsåtgärder, går detta att förverkliga.

Utredningen lyfter även fram att bestämmelserna om medicinskt ledningsansvar i den psykiatriska tvångsvården för barn måste ses över. Förslagsvis bör Socialstyrelsen göra detta i syfte att tydliggöra hur ledningsansvaret inom den psykiatriska heldygnsvården bör utformas. Sveriges Psykologförbund välkomnar förslaget om psykologiskt- och omvårdnadsledningsansvar och menar att detta kommer att utgöra viktiga funktioner för att, tillsammans med medicinskt ledningsansvar, systematisk stärka vården.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...