2021-03-10

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård tagit ställning emot alla former av tvingande åtgärder inom sluten vård av barn och unga. Fortfarande finns dock kvar en lagreglering som i undantagsfall gör det möjligt att vidta sådana tvångsåtgärder.

Förbundet anser nu att det finns behov av preciseringar av lagregleringen och att det är bra att Socialstyrelsen vill reglera tillämpningen av tvångsåtgärderna med syfte att inom ramen för de nya lagreglerna stärka rättssäkerheten, patientsäkerheten, barnrättsperspektivet och att ge förutsättningar för minskad användning av åtgärderna. De förslag som ges när det gäller såväl undersökande läkares kompetens och ansvar som undersökningsfrekvens anser förbundet vara behövliga.

Psykologförbundet ställer sig även bakom att det explicit anges vilka omständigheter som ska bedömas vid läkarundersökningen, respektive vad undersökande läkare ska informera den beslutande läkaren om. Förbundet bedömer att detta är ägnat att stärka rättssäkerheten och patientsäkerheten vid besluten.

Nyheter

Remissvar: SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn

2021-10-18

Sveriges Psykologförbund välkomnar utredningens förslag i stort men anser att det är olyckligt at...

Remissvar: SOU 2021:6 Betänkande God och nära vård – rätt stöd till psykiskt sjuka

2021-10-18

Utredningen hade i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny vårdform av...

Remissvar: Omställningsstudiestöd - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerade. Förbundet är...

Remissvar: En reformerad arbetsrätt - för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

2021-08-30

Sveriges Psykologförbund ställer sig bakom genomförandet av principöverenskommelsen men vill dock...

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Sveriges Psykologförbund är positiv till utredningens arbete men har lämnat synpunkter på några a...