2021-03-10

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård tagit ställning emot alla former av tvingande åtgärder inom sluten vård av barn och unga. Fortfarande finns dock kvar en lagreglering som i undantagsfall gör det möjligt att vidta sådana tvångsåtgärder.

Förbundet anser nu att det finns behov av preciseringar av lagregleringen och att det är bra att Socialstyrelsen vill reglera tillämpningen av tvångsåtgärderna med syfte att inom ramen för de nya lagreglerna stärka rättssäkerheten, patientsäkerheten, barnrättsperspektivet och att ge förutsättningar för minskad användning av åtgärderna. De förslag som ges när det gäller såväl undersökande läkares kompetens och ansvar som undersökningsfrekvens anser förbundet vara behövliga.

Psykologförbundet ställer sig även bakom att det explicit anges vilka omständigheter som ska bedömas vid läkarundersökningen, respektive vad undersökande läkare ska informera den beslutande läkaren om. Förbundet bedömer att detta är ägnat att stärka rättssäkerheten och patientsäkerheten vid besluten.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...