2021-03-10

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård tagit ställning emot alla former av tvingande åtgärder inom sluten vård av barn och unga. Fortfarande finns dock kvar en lagreglering som i undantagsfall gör det möjligt att vidta sådana tvångsåtgärder.

Förbundet anser nu att det finns behov av preciseringar av lagregleringen och att det är bra att Socialstyrelsen vill reglera tillämpningen av tvångsåtgärderna med syfte att inom ramen för de nya lagreglerna stärka rättssäkerheten, patientsäkerheten, barnrättsperspektivet och att ge förutsättningar för minskad användning av åtgärderna. De förslag som ges när det gäller såväl undersökande läkares kompetens och ansvar som undersökningsfrekvens anser förbundet vara behövliga.

Psykologförbundet ställer sig även bakom att det explicit anges vilka omständigheter som ska bedömas vid läkarundersökningen, respektive vad undersökande läkare ska informera den beslutande läkaren om. Förbundet bedömer att detta är ägnat att stärka rättssäkerheten och patientsäkerheten vid besluten.

Nyheter

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över utredningen; Delbetänkan...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...