2022-05-02

Från delar till helhet. SOU 2021:19

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”

Vi välkomnar utredningens förslag. Förbundet vill särskilt lyfta fram och betona vikten av att regioner i framtiden kommer kunna erbjuda psykologisk vård och behandling för patientgruppen i fråga. Idag ges psykologisk evidensbaserad behandling i förhållandevis begränsad utsträckning inom verksamheter inom regionens samsjuklighetsområde. Förbundet ser en fara i att psykologer och psykologisk behandling kommer att bli eftersatt. Det finns redan idag för få psykologer med kompetens inom beroendekunskap. Det behövs en strategisk långsiktig uppbyggnad var kompetensförsörjningen inom regionen, på alla utbildningsnivåer och här bör särskilt behovet av specialistbehörighet för psykologer lyftas.

Nyheter

Från delar till helhet. SOU 2021:19

2022-05-02

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En...

Utkast till lagrådsremiss. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

2022-02-09

I utredningen föreslås att två nya lagar (lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lag...

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. SOU 2021:78

2022-02-03

Utredningens förslag som ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa. Barn och...

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

2022-01-25

Förbundet anser att dokumenten som helhet utformats på ett tydligt sätt och att de kan utgöra ett...

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

2021-12-21

Idag uppgår snart hälften av alla de långa sjukskrivningarna av personer md psykiska diagnoser oc...