2022-05-02

Från delar till helhet. SOU 2021:19

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”

Vi välkomnar utredningens förslag. Förbundet vill särskilt lyfta fram och betona vikten av att regioner i framtiden kommer kunna erbjuda psykologisk vård och behandling för patientgruppen i fråga. Idag ges psykologisk evidensbaserad behandling i förhållandevis begränsad utsträckning inom verksamheter inom regionens samsjuklighetsområde. Förbundet ser en fara i att psykologer och psykologisk behandling kommer att bli eftersatt. Det finns redan idag för få psykologer med kompetens inom beroendekunskap. Det behövs en strategisk långsiktig uppbyggnad var kompetensförsörjningen inom regionen, på alla utbildningsnivåer och här bör särskilt behovet av specialistbehörighet för psykologer lyftas.

Nyheter

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat utkast till...

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat betänkande och vill...

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande av...

Remissvar: Kort etisk analys av omdiagnostisering

2022-12-02

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående vägledningsdok...

Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

2022-10-03

Förbundet har beretts möjlighet att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Sammanfattningsv...