2022-05-02

Från delar till helhet. SOU 2021:19

Psykologförbundet har fått möjlighet att ge synpunkter på betänkande ”Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”

Vi välkomnar utredningens förslag. Förbundet vill särskilt lyfta fram och betona vikten av att regioner i framtiden kommer kunna erbjuda psykologisk vård och behandling för patientgruppen i fråga. Idag ges psykologisk evidensbaserad behandling i förhållandevis begränsad utsträckning inom verksamheter inom regionens samsjuklighetsområde. Förbundet ser en fara i att psykologer och psykologisk behandling kommer att bli eftersatt. Det finns redan idag för få psykologer med kompetens inom beroendekunskap. Det behövs en strategisk långsiktig uppbyggnad var kompetensförsörjningen inom regionen, på alla utbildningsnivåer och här bör särskilt behovet av specialistbehörighet för psykologer lyftas.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...