2018-11-20

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i svaret om hur vi vill se att ett uppdrag för psykologer skulle kunna se ut i den nära vården.

Det är bl a att teamsamverkan liksom samverkan med omgivande vårdnivåer måste stärkas inom den nära vården. Att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för kompetensförsörjning på alla nivåer. Psykologer i primärvård är behjälpa av att det finns psykologisk kompetens på ledningsnivå och föreslår därför att det införs PLA i primärvården. Utredningen bör även se över psykologers roll i sjukskrivningsprocessen.

Nyheter

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Psykologförbundet tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter över utredningen; Delbetänkan...

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot bar...

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Psykologförbundet har deltagit i beredningen av Sacos remissvar. I det remissvar som vi har gett ...

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Utredningen presenterar i sitt slutbetänkande förslag till en primärvårdsreform. Utredningen...

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Särskilt vill vi lyfta att utredningen...