2018-11-20

God och nära vård – en primärvårdsreform SOU 2018:39

Sveriges psykologförbund ställer sig bakom utredningens förslag i stort, men gör vissa medskick i svaret om hur vi vill se att ett uppdrag för psykologer skulle kunna se ut i den nära vården.

Det är bl a att teamsamverkan liksom samverkan med omgivande vårdnivåer måste stärkas inom den nära vården. Att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för kompetensförsörjning på alla nivåer. Psykologer i primärvård är behjälpa av att det finns psykologisk kompetens på ledningsnivå och föreslår därför att det införs PLA i primärvården. Utredningen bör även se över psykologers roll i sjukskrivningsprocessen.

Nyheter

Remissvar: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen (SOU 2023:69)

2024-04-17

Psykologförbundet har svarat på en remiss gällande betänkandet Ökat informationsflöde till...

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande från...

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

I Ds 2023:27 föreslår utredningen en rad åtgärder för att säkerställa att primärvård som ges av...

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13

Psykologförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria från...

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubriceratslutbetänkande a...